eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Opłata skarbowa: dowodem wydruk potwierdzenia

Opłata skarbowa: dowodem wydruk potwierdzenia

2007-10-27 01:06

Od dzisiaj (27 październik 2007 r.) obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, które dopuszcza jej udokumentowanie poprzez wydruk potwierdzenia dokonania operacji bankowej.

Przeczytaj także: Opłata skarbowa: znaczki są ważne do końca 2008 r.

Rozporządzenie to uchyliło jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu, które było mniej korzystne dla podatników. Dlaczego?

Nowe przepisy umożliwiają bowiem udokumentowanie wniesienia takiej opłaty poprzez zwykły wydruk potwierdzenia dokonania operacji bankowej. Tym samym podatnicy korzystający z bankowości elektronicznej będą mogli okazywać się wydrukowanymi przez siebie (np. w domu) potwierdzeniami dokonania danej operacji (czyli elektronicznego potwierdzenia zapłaty) bez konieczności udawania się do banku w celu uzyskania podpisu upoważnionej osoby czy stempla.

Dodać także należy, iż nowe przepisy dopuszczają dołączenie do wniosku lub pełnomocnictwa uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (a nie tylko oryginał). Ustawodawca doprecyzował także, że dowód taki powinien zostać dostarczony do organu w terminie 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

Doprecyzowany został także sposób zwrotu opłaty skarbowej podatnikowi. Rozporządzenie wskazuje, iż zwrot taki będzie dokonywany gotówką lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu oraz sposoby dokonywania adnotacji o dokonanej opłacie skarbowej.

Wyciąg z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

§ 3. 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
2. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

§ 6. 3. Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu, a jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: