eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Pełnomocnictwo - opłata w urzędzie miasta

Pełnomocnictwo - opłata w urzędzie miasta

2007-03-09 12:52

Organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Należy je wnosić gotówką lub przelewem na rachunek bankowy.

Przeczytaj także: Pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej

Z dniem 01 stycznia 2007 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Wprowadziła ona diametralne zmiany. Część z nich dotyczy opłaty w sprawach rozpoznawanych przez sądy administracyjne.

Zgodnie z nowymi przepisami, opłatę skarbową można wnieść wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Właściwym organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Natomiast o właściwości miejscowej tych organów decyduje miejsce siedziby organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej, wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Jeśli natomiast chodzi o złożenie pełnomocnictwa lub prokury – decyduje miejsce złożenia tego dokumentu.

Zgodnie z nowymi przepisami, jak informuje na swojej stronie internetowej Naczelny Sąd Administracyjny, ze względu na położenie tego organu oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw czy prokur procesowych składanych przed tymi instytucjami jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa. Opłaty takiej można dokonać gotówką w kasie Urzędu m. st. Warszawy Wydział Budżetowo Księgowy dla Dzielnicy Śródmieście adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa lub przelewem na rachunek bankowy: Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43 nr konta: 45 1240 1066 1111 0010 0317 1881 z dopiskiem (opłata skarbowa za.).

Nowe przepisy zmieniły również wysokość opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Wynosi ona obecnie 17 zł. Przypomnijmy, że do końca 2006 roku opłata ta wynosiła złotych 15. Nie można jej również wnieść za pomocą znaków skarbowych.

Powyższe zasady mają zastosowanie także do innych sądów. O ich właściwości decyduje miejsce położenia organu.

Zgodnie z nowymi przepisami z opłaty skarbowej są zwolnione:
  1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. jednostki budżetowe;
  3. jednostki samorządu terytorialnego;
  4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
  6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: