eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Umowa o pracę: "niska" zaliczka na podatek?

Umowa o pracę: "niska" zaliczka na podatek?

2010-10-13 12:29

Ustawodawca nakłada na pracodawców obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiąganych (głównie wynagrodzenie za pracę) przez pracowników. Gdy dochody te przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, zaliczka ta jest liczona wg stawki podatku 32%. Niekiedy jednak możliwe jest jej liczenie wg niższej stawki.

Przeczytaj także: Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof).

Zaliczki te za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą (art. 32 ust. 1 updof):
  1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
  2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że uzyskanie w trakcie roku wynagrodzenia w wysokości przekraczającej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej obliguje zakład pracy do obliczania zaliczki wg wyższej stawki podatku.

Od tej reguły ustawodawca przewidział pewien wyjątek, z którego mogą skorzystać podatnicy pozostający w związku małżeńskim i rozliczający się wspólnie z małżonkiem bądź osoby samotnie wychowujące dzieci.

Otóż zgodnie z art. 32 ust. 1a pkt 2 updof, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Co za tym idzie, przekroczenie górnej granicy pierwszego progu podatkowego nie zawsze musi się wiązać z koniecznością poboru wyższej zaliczki na podatek. Należy jednak pamiętać, że w tym celu pracownik uprawniony do preferencyjnego liczenia zaliczki na podatek musi złożyć stosowne oświadczenie pracodawcy.

Oświadczenie takie może być złożone w każdym czasie. Płatnik jest obowiązany pobierać zaliczkę w sposób określony w art. 32 ust. 1a pkt 2 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Co za tym idzie, w przypadku złożenia takiego oświadczenia w trakcie roku w czasie, w którym płatnik pobiera już zaliczkę na podatek liczoną według stawki 32%, jest on obowiązany wrócić do jej ustalania wg niższej stawki podatku.

Należy pamiętać, że oświadczenie to jest ważne tylko w danym roku podatkowym. Co za tym idzie pracownik, który chce korzystać z preferencyjnych zasad ustalania zaliczki na podatek także w latach następnych, musi pamiętać o jego składaniu każdego roku.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: