eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

2017-01-30 13:35

Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek ukraińskiego pracownika © Fotolia.com

Sposób opodatkowania przychodów uzyskanych przez obywatela Ukrainy (który nie jest polskim rezydentem podatkowym) różni się w zależności od tego, na podstawie jakiego tytułu wynagrodzenie jest osiągane. Gdy będzie to umowa zlecenie - konieczne jest stosowanie zasad zryczałtowanych, biorąc ewentualnie pod uwagę postanowienia stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgoła inaczej jest wówczas, gdy taki obcokrajowiec zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Przeczytaj także: Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

Załóżmy że na okres wakacji (3 miesiące) polski przedsiębiorca zatrudnił na podstawie umowy o pracę pracownika będącego obywatelem ukraińskim. Po tym okresie zatrudnienia pracownik wrócił do swojego kraju. Jak przedsiębiorca, jako płatnik, winien rozliczyć w podatku dochodowym wypłacone takiemu pracownikowi wynagrodzenie?
Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (czyli od całości osiąganych dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł) podlegają jedynie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, zwani rezydentami. Taką osobą jest ta, która:
  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
- wystarczy spełnienie jednego z tych dwóch warunków, aby podatnik był uznany za polskiego rezydenta podatkowego.

Z kolei nierezydenci, tj. osoby fizyczne nie mające na terytorium RP miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

fot. Fotolia.com

Zaliczka na podatek ukraińskiego pracownika

Gdy Ukrainiec pracuje na etacie, zakład pracy ustala od jego wynagrodzenia zaliczki na podatek tak samo, jak od wynagrodzeń Polaków (rezydentów podatkowych).


Jak łatwo zauważyć, pracownik z naszego przykładu zalicza się do tych ostatnich, czyli nierezydentów. Należy także pamiętać, że uzyskane przez obcokrajowca w Polsce dochody podlegają opodatkowaniu przy uwzględnieniu zapisów umów o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. W rozpatrywanej przez nas sytuacji jest to konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 63, poz. 269 ze zm.)
Art. 15 ust. 1 polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mówi, że płace, uposażenia i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższe oznacza zatem, że dochody uzyskane przez rezydenta Ukrainy z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Polski w oparciu o umowę o pracę, zawartej z polskim pracodawcą, mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, a ponieważ polska updof nie zwalnia ich z tego podatku - są one w Polsce opodatkowane.

Od zasady tej przytoczona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera wprawdzie kilka wyjątków (wskazanych w dalszych przepisach art. 15, a także w następnych artykułach), jednakże żaden z nich nie ma zastosowania w naszym przypadku.

Jak wyliczyć podatek?


Polska ustawa podatkowa do obcokrajowców nie zawiera odrębnych unormowań odnoszących się do obowiązków płatnika w zakresie obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto fiskusa zaliczki na podatek od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie łączącego strony stosunku pracy.

Reguły są tutaj zatem takie same jak w stosunku do polskich rezydentów. Takie same są także obowiązki informacyjne.
Od wypłaconego pracownikowi - będącego rezydentem Ukrainy - wynagrodzenia, z tytułu zawartej umowy o pracę, polski pracodawca powinien zatem pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 32 updof i wpłacać je na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania płatnika (a gdy ten nie jest osobą fizyczną, wg siedziby tudzież miejsca prowadzenia działalności) do 20-tego dnia następnego miesiąca. Do końca stycznia następnego roku podatkowego płatnik powinien natomiast sporządzić i przesłać do tego urzędu skarbowego zbiorczą deklarację roczną PIT-4R, a do końca lutego następnego roku podatkowego sporządzić i przesłać zarówno podatnikowi jak i urzędowi skarbowemu (elektronicznie - w wersji papierowej czas jest tylko do końca stycznia) właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienną informację PIT-11 o uzyskanych przez tego pracownika przychodach w danym roku podatkowym.

Rozliczenie cudzoziemca z umowy o pracę


Nierezydent nie ma obowiązku składania w Polsce zeznania rocznego, jeżeli jego jedynym dochodem było wynagrodzenie uzyskane w oparciu o umowę o pracę. Niekiedy może to jednak uczynić, co zwykle jest to korzystniejsze z punktu widzenia obciążeń podatkowych. Niestety możliwość rozliczenia się w Polsce została w pewnym zakresie ograniczona.
Nierezydent, który spełnia warunku do rozliczenia się w Polsce składa formularz PIT-36.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • A co z umową zleceniem z obywatelem Ukrainy?

    tomasz marchlewski / 2018-07-27 17:05:04

    A co w przypadku gdy obywatel Ukrainy nie ma ośrodka interesów życiowych w Polsce tylko wciąż na Ukrainie? Czy trzeba naliczyć ryczałt 20%? Czy można też uznać, że podatek powinien odprowadzić tylko w swoim kraju? Bo ten artykuł budzi moje wątpliwości... http://www.ksiega.pl/opodatkowanie-umowy-zlecenia-obywatelem-ukrainy/ Szczególnie jak zajrzy się jeszcze do podanej interpretacji indywidualnej... Zlecenie jako wolny zawód? Pomocy ;( odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: