eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

2012-06-06 13:57

Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek © Günter Menzl - Fotolia.com

W spółkach kapitałowych członkowie zarządu co do zasady są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie czy też na podstawie powołania w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez zawierania dodatkowej odrębnej umowy. W zależności od tego, które rozwiązanie wybrano, różny będzie sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia takiego członka zarządu.

Przeczytaj także: Zatrudnienie cudzoziemca zagranicą: zaliczka na podatek

Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
Jeżeli z członkiem zarządu zostanie zawarta umowa zlecenie, która to będzie określała wzajemne prawa i obowiązki stron tej umowy, uzyskiwane przez członka zarządu z tego tytułu wynagrodzenie oraz inne świadczenia będą dla niego stanowić przychód z działalności wykonywanej osobiście określony w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).

Przy tego typu zatrudnieniu spółka, jako płatnik, od wypłacanego wynagrodzenia będzie zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy co do zasady na zasadach ogólnych określonych w art. 41 updof, tzn. będzie ją ustalała od podstawy opodatkowania wg stawki podatku 18%.

Przypomnijmy, że podstawą opodatkowania będzie tutaj uzyskany przychód (po wyłączeniu ewentualnych świadczeń zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 updof) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% tego przychodu (należy przy tym pamiętać, że koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu ze środków podatnika składki na ubezpieczenie społeczne) oraz pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu ze środków podatnika składki na ubezpieczenie społeczne.

Tak obliczoną zaliczkę na podatek pomniejsza się następnie o pobraną przez płatnika ze środków podatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne (przy czym odliczenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki). Trzeba przy tym pamiętać, że zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak i na ubezpieczenie zdrowotne nie podlegają odliczeniu, jeżeli podstawy ich wymiaru nie stanowi przychód wolny od podatku (czy to zwolniony na podstawie przepisów updof, czy też ten, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej).

fot. Günter Menzl - Fotolia.com

Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

Wynagrodzenie członka zarządu - sposoby ustalania zaliczki na podatek dochodowy

Ustaloną zaliczkę na podatek spółka (płatnik) jest obowiązana odprowadzić na konto właściwego dla niej urzędu skarbowego do 20-go dnia następnego miesiąca.

Warto przy tym pamiętać, że na wniosek podatnika (tutaj członka zarządu) spółka jest obowiązana stosować przy ustalaniu wartości zaliczki stawkę podatku w wysokości 32%.

Dodatkowo do niektórych wynagrodzeń z umów zleceń zastosowanie ma art. 30 ust. 1 pkt 5a updof nakazujący opodatkować uzyskany przychód ryczałtem w wysokości 18%. Zasada ta ma zastosowanie jednak jedynie wówczas, gdy m.in. kwota należności określonej w umowie nie przekracza 200 zł (z czym w przypadku wynagradzania członków zarządu nie mamy do czynienia).

Powołanie na podstawie KSH
Art. 201 §4 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Nie jest tutaj konieczne zawieranie dodatkowego stosunku prawnego.

W takim przypadku, wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie na potrzeby podatku dochodowego stanowi dla podatnika (członka zarządu) przychód z działalności wykonywanej osobiście określony w art. 13 pkt 7 updof. Mieszczą się tutaj przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Sposób opodatkowania takiego przychodu jest niemalże identyczny jak w przypadku zawarcia z członkiem zarządu umowy zlecenie (czyli przypadku opisanego wyżej). Warto tutaj jednak wskazać na dwie istotne różnice.

Po pierwsze, inna jest wysokość stosowanych kosztów uzyskania przychodu. W przypadku umowy zlecenia były to bowiem koszty procentowe (20% uzyskanego przychodu), co wynika z art. 22 ust. 9 pkt 4 updof. Co się zaś tyczy przychodów określonych w art. 13 pkt 7 updof, ustawodawca w art. 22 ust. 9 pkt 5 wskazał, że koszty te przysługują w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, czyli w zryczałtowanej wysokości 111,25 zł miesięcznie.

Druga różnica nie dotyczy sfery podatków, a składek na ubezpieczenie. Otóż zarówno przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie wymieniają funkcji członka zarządu sprawowanej na podstawie powołania, jako tytułu do objęcia tymi ubezpieczeniami. Co za tym idzie, z tego tytułu składki nie występują, a tym samym nie wpłyną na wysokość ustalanej zaliczki na podatek dochodowy (co się zaś tyczy umowy zlecenie, uzyskiwane z jej tytułu przychody co do zasady stanowią podstawę naliczania tychże składek).

Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę
Nie ma także przeszkód, aby z członkiem zarządu zawrzeć umowę uregulowaną przepisami Kodeksu pracy. W takim przypadku uzyskiwane przez niego wynagrodzenie (i inne świadczenia) będą stanowić przychód określony w art. 12 updof (przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy).

W takim przypadku zasady ustalania i poboru zaliczki na podatek są takie same, jak przy zatrudnieniu każdego innego pracownika. Tym samym spółka pełni tutaj rolę płatnika na podstawie art. 31 updof, zaś wysokość zaliczki na podatek określa zgodnie z regułami podanymi w art. 32 updof.

Co za tym idzie, dochód podlegający opodatkowaniu stanowi uzyskany w danym miesiącu przez członka zarządu przychód pomniejszony o koszty uzyskania jego uzyskania (określone w wysokości kwotowej 111,25 zł lub 139,06 zł) a także o potrącone przez płatnika w danym miesiącu ze środków podatnika składki na ubezpieczenie społeczne. Samą zaliczkę na podatek płatnik ustala w oparciu o stawkę 18% do miesiąca danego roku (włącznie), w którym uzyskany dochód narastająco sięgnął górnej granicy pierwszego progu podatkowego, a za miesiące następujące po miesiącu, w którym uzyskany dochód przekroczył tę granicę, zaliczkę ustala w oparciu o stawkę podatku w wysokości 32%.

Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się oczywiście o pobraną przez płatnika ze środków podatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne (przy czym odliczenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki). Ustaloną w ten sposób zaliczkę spółka przekazuje na konto właściwego dla siebie urzędu skarbowego do 20-tego dnia następnego miesiąca.

Warto przy tym pamiętać, że przy tego typu zatrudnieniu członka zarządu, płatnik podczas ustalania zaliczki na podatek może dodatkowo uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej (za każdy miesiąc w wysokości 1/12 tej kwoty), a także stosować dodatkowe preferencje na wniosek podatnika (np. określone w art. 32 ust. 1a pkt 2 pozwalające na pobór zaliczki na podatek w niższej wysokości, jeżeli podatnik zamierza rozliczać się z uzyskanych dochodów wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: