eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

2015-09-22 11:46

Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

Członkowie zarządu spółek kapitałowych często wynagradzani są w formie bonusów © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Członkowie zarządu spółek kapitałowych często wynagradzani są w formie bonusów. Wynagrodzenie takie otrzymują także osoby pełniące funkcje na podstawie aktu powołania, które nie zawarły ze spółką umów o pracę ani umów cywilnoprawnych.

Przeczytaj także: Podatek o premii pieniężnej wypłaconej członkowi zarządu spółki

Taki sposób wynagradzania członka zarządu wiąże się z następującymi zagadnieniami prawno-podatkowymi:

1. Wynagrodzenie (bonus) a koszty uzyskania przychodu spółki


Organy podatkowe co do zasady potwierdzają, że wynagrodzenie (bonus) na rzecz członka zarządu będzie stanowił koszt uzyskania przychodu dla spółki.
Stanowisko takie prezentuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2014 r. o sygn. IPPB5/423-826/13-2/A w której wskazał, że: „opisane we wniosku wydatki Spółki poniesione w związku z realizacją programu motywacyjnego i wypłatą na rzecz członka zarządu premii w związku z jego udziałem w programie motywacyjnym, po spełnieniu ogólnych przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych jako „pośrednie” koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” (interpretacja dotyczyła premii związanej z udziałem członka zarządu w programie motywacyjnym).

2. Wynagrodzenie (bonus) a moment zaliczenia do KUP


Przyjąć należy, iż koszty wynagrodzenia (premii) stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i koszty te powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia tj. wypłaty.
Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 (m.in. wynagrodzenie członka zarządu) oraz w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Wynagrodzenie (bonus) nie zawsze uznane za koszt


Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze bonus na rzecz członka zarządu może być uznany za koszt spółki. Zdarzają się bowiem stanowiska organów podatkowych, zgodnie z którymi bonus obliczony od zysku nie jest kosztem uzyskania przychodów.
Stanowisko takie prezentuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2011 r. o sygn. IBPBI/2/423-436/11/PC: „Ze stanu faktycznego wynika, iż de facto mamy do czynienia z wypłatą premii. Premia jest świadczeniem, którego wypłata uzależniona jest od spełniania konkretnego i podlegającego weryfikacji warunku. W ujętym we wniosku stanie faktycznym warunkiem tym jest osiągnięcie przez Spółkę zysku.

Przez „premie z zysku”, należy rozumieć premie wypłacone z zysku po opodatkowaniu, a więc z dochodu po opodatkowaniu. Stosownie bowiem do reguł wynikających z updop, co do zasady dochód to różnica pomiędzy przychodem podatkowym, a kosztami jego uzyskania. Tym samym brak podstaw prawnych, aby po ustaleniu dochodu i odliczeniu należnego od niego podatku dochodowego ponownie ustalać koszty uzyskania przychodu.”

Stanowisko powyższe nie jest jednoznacznie prezentowane przez organy i sądy, jednak jego występowanie każe liczyć się z ryzykiem, że premie wypłacane z zysku mogą być przedmiotem zainteresowania organów podczas kontroli podatkowej.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Członkowie zarządu spółek kapitałowych często wynagradzani są w formie bonusów

Nie zawsze bonus na rzecz członka zarządu może być uznany za koszt spółki. Zdarzają się bowiem stanowiska organów podatkowych, zgodnie z którymi bonus obliczony od zysku nie jest kosztem uzyskania przychodów.


4. Wynagrodzenie a zaliczka na podatek


Wynagrodzenia (premia) wypłacona członkowi zarządu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik dokonujący świadczenia na rzecz osoby należącej do składu zarządu zobowiązana jest do pobrania zaliczki na podatek, stosując do dokonanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 8 ww. ustawy, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1

5. Akt powołania członka zarządu a składka ZUS


Warto zauważyć, iż powołanie na członka zarządu nie jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, co w praktyce pozwala nie odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Ani art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ani art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wymieniają jako tytułu do ubezpieczeń powołania w skład zarządu.
Powyższe potwierdza Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydawanych interpretacjach, m.in. w piśmie z dnia 21 stycznia 2014 r. o sygn. WPI/200000/43/22/2014, w którym wskazał, że: „Samo powołanie - na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych - na stanowisko członka zarządu spółki nie skutkuje jeszcze powstaniem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: