eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

2017-08-11 13:08

Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

Podatek od umowy zlecenia z cudzoziemcem © JoseAlfonso - Fotolia.com

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie umowy o pracę jest prostsze w zakresie rozliczenia podatku dochodowego. W przypadku umów zlecenie sytuacja się komplikuje i to niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi nasz pracownik. Poniżej przedstawimy zachowanie pracodawcy zatrudniającego na umowę zlecenie obcokrajowca będącego obywatelem UE, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji podatkowej.

Przeczytaj także: Zatrudnienie cudzoziemca zagranicą: zaliczka na podatek

Rezydencja podatkowa


To, w jaki sposób są opodatkowane uzyskiwane przez daną osobę przychody, jak też jak powinien zachować się płatnik (pracodawca), uzależnione jest od rezydencji podatkowej zleceniobiorcy. Jeżeli ten ma miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlega tutaj nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Jeżeli natomiast osoba taka nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP - podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co jest równoznaczne z rozliczaniem się jedynie z dochodów (przychodów) uzyskiwanych na terytorium Polski.
Jak mówi art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która:
  1. posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Zasady opodatkowania umów zleceń


Umowy zlecenia zawierane poza działalnością gospodarczą z podmiotem gospodarczym w podatku dochodowym są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 12 ptk 8 updof). Jeżeli przychody takie uzyskują nierezydenci, są one opodatkowane w sposób szczególny. Mianowicie zakład pracy co do zasady jest tutaj obowiązany (co wynika z art. 41 ust. 4 updof) pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 updof).

fot. JoseAlfonso - Fotolia.com

Podatek od umowy zlecenia z cudzoziemcem

Umowy zlecenie z cudzoziemcami rozliczane są w różny sposób w zależności od sytuacji. Gdy cudzoziemiec nie ma certyfikatu rezydencji podatkowej, podatek może wynosić 20 bądź 18% liczone od przychodu bądź 18% od dochodu. Możliwe jest tutaj mieszanie różnych wariantów.


Wprawdzie przepis art. 29 ust. 1 updof należy tutaj stosować z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, niemniej zastosowanie stawki podatku z takiej umowy bądź jego niepobranie uzależnione jest od udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.

Obowiązki płatnika


Jeżeli będący cudzoziemcem zleceniobiorca nie przedstawi płatnikowi certyfikatu rezydencji, zaś jego pobyt w Polsce nie przekroczy 183 dni w roku podatkowym (rozumianym tutaj jako rok kalendarzowy), polska firma występująca tutaj w roli płatnika będzie musiała:
  • pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu brutto (czyli nie pomniejszonego o koszty jego uzyskania czy też składki przekazywane do ZUS - zarówno społeczne jak i zdrowotne),
  • przekazywać kwotę pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego (właściwego dla płatnika) do 20 dnia następnego miesiąca po jego pobraniu,
  • sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego informację PIT-8AR - do końca stycznia następnego roku,
  • sporządzić i przekazać do końca lutego następnego roku do urzędu skarbowego (właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych) oraz zleceniobiorcy pisemną informację IFT-1R; na pisemny wniosek zleceniobirocy informację taką (IFT-1) sporządza się i przekazuje zainteresowanemu oraz urzędowi skarbowego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli natomiast zleceniobiorca nie przedstawił certyfikatu rezydencji podatkowej, ale jego pobyt w Polsce przekracza 183 dni w roku podatkowym, to do momentu upływu tego okresu płatnik zachowuje się w sposób opisany wyżej. Natomiast od należności wypłacanych zleceniobiorcy po przekroczeniu 183 dni w roku podatkowym, płatnik oblicza, pobiera oraz odprowadza nie podatek zryczałtowany, a zaliczkę na podatek dochodowy - tak samo jak w przypadku zatrudnienia zleceniobiorcy krajowego. W związku z tym płatnik:
  • pobiera zaliczkę na podatek liczoną co do zasady wg 18% stawki podatku obliczoną od podstawy opodatkowania, a więc przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania jak też składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe, zaś sam podatek obniża się tutaj o pobraną z wynagrodzenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne
  • do końca stycznia następnego roku sporządza i przekazuje do urzędu skarbowego deklarację roczną PIT-4R, zaś do końca lutego imienną informację PIT-11, którą przekazuje zleceniobiorcy oraz do urzędu skarbowego.

Należy przy tym pamiętać, że w takich przypadkach (przy pobycie powyżej 183 dni) również podatek może przyjąć formę zryczałtowaną (w wysokości 18% od uzyskanego przychodu), jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof (wartość tego podatku jest wykazywana w rocznej deklaracji PIT-8AR).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: