eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kasy fiskalne: warto złożyć czynny żal?

Kasy fiskalne: warto złożyć czynny żal?

2012-01-13 13:14

Przepisy dotyczące ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej (zwanej potocznie fiskalną) mimo, iż są powszechnie stosowane ciągle nastręczają problemów interpretacyjnych, co niejednokrotnie prowadzi do braku fiskalizacji transakcji, w stosunku do których należało zastosować kasę. Opisywana sytuacja może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej przez sprawcę tego czynu. Jednocześnie dzięki zastosowaniu pewnych rozwiązań można opisywanej odpowiedzialności uniknąć.

Przeczytaj także: Brak paragonu fiskalnego to wykroczenie skarbowe?

Obowiązek fiskalizacji sprzedaży
Stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 2338 ze zm.) podatnicy, są obowiązani, przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:
  1. dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy;
  2. sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, jak również prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.

Brak fiskalizacji a odpowiedzialność karno-skarbowa
W przypadku braku wypełnienia powyżej opisanych obowiązków podatnik narażany jest na poniesienie odpowiedzialności karno-skarbowej. Opisywane naruszenie przepisów wywołuje konsekwencje w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej, określonej w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, ze zm., dalej zwana: KKS). Trzeba bowiem mieć na uwadze, że stosownie do treści art. 62 § 1 KKS, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W myśl natomiast art. 62 § 4 KKS, karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

Czynny żal sposobem na uniknięcie odpowiedzialności
W tym miejscu należy jednak wskazać, że na gruncie KKS istnieje możliwość uniknięcia odpowiedzialności karno – skarbowej poprzez złożenie tzw. „czynnego żalu”. Zgodnie z art. 16 § 1 KKS, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. W myśl art. 16 § 4 KKS, zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

Odnosząc się natomiast do określenia osób, które powinny złożyć ww. zawiadomienie (czynny żal), należy wskazać art. 9 § 1 i 3 KKS, zgodnie z którymi, odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: