eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Akcyza na węgiel: ważna data zużycia

Akcyza na węgiel: ważna data zużycia

2012-07-16 12:26

Akcyza na węgiel: ważna data zużycia

Węgiel © kilukilu - Fotolia.com

Z dniem zużycia wyrobów węglowych do celów innych niż zwolnione powstaje obowiązek podatkowy, co determinuje obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowej oraz obliczenia i wpłaty akcyzy na rachunek właściwej izby celnej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 26.06.2012 r. nr ILPP3/443-91/12-2/TW.

Przeczytaj także: Akcyza na węgiel a hodowla drobiu

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca posiada kotłownię, w której jest spalany miał węglowy. Część tego miału korzysta ze zwolnienia z akcyzy (m.in. zużywanie na cele działalności rolniczej), reszta natomiast podlega opodatkowaniu. W jednej kotłowni jednocześnie następuje zużycie miału na cele opodatkowane podatkiem akcyzowym jak i zwolnione i jest ono różne w różnych okresach. Proporcje zużycia na cele zwolnione i opodatkowane mogą być ustalone dopiero po fakcie spalenia wyrobu węglowego, na podstawie odczytów na zamontowanych licznikach zużycia energii cieplnej. W chwili zakupu miału nie wiadomo natomiast jaka jego ilość na które cele zostanie wykorzystana. W związku z powyższym zadano 3 pytania:
1. Czy składając zamówienie u dostawcy wyrobów węglowych na miał węglowy, dopuszczalnym jest ustalanie ilości, które mają być opodatkowane przez dostawcę podatkiem akcyzowym oraz ilości, które nie będą przez dostawcę obciążone podatkiem akcyzowym i można kierować się obliczeniami proporcji na podstawie faktycznego zużycia w minionym okresie (np. poprzednich 12 miesięcy) przez zamawiającego (tj. Zakład)?
2. Czy różnice pomiędzy wielkością podatku akcyzowego doliczonego przez dostawcę do ceny wyrobu węglowego w fakturach a wielkością podatku obliczonego przez podmiot zużywający (tj. Zakład) na podstawie faktycznego zużycia po okresie grzewczym (trwającym od 1 września do 30 sierpnia następnego roku) byłyby rozliczane i przedkładane miejscowemu urzędowi celnemu?
3. Czy z tytułu powstałych różnic w wielkości podatku akcyzowego, (z przyczyn j.w.), nie byłyby naliczane odsetki i nie byłyby stosowane sankcje?

fot. kilukilu - Fotolia.com

Węgiel

Z dniem zużycia wyrobów węglowych do celów innych niż zwolnione powstaje obowiązek podatkowy

W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby węglowe – wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.
Podmiot zużywający to w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy, podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.(…)

Wyjaśnić zatem należy, iż przepisy z zakresu podatku akcyzowego nie regulują takich kwestii jak sposób ustalania proporcji zamawianego miału węglowego (opodatkowanego lub zwolnionego od tego podatku).

Należy podkreślić, iż tut. Organ upoważniony jest wyłącznie do interpretowania istniejących przepisów prawa bez możliwości ich „modyfikacji” w sytuacjach gdy przedstawione zagadnienia wykraczają poza te uregulowania.

Przepis art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, iż w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju.

Obrót wyrobami węglowymi jest co do zasady opodatkowany akcyzą. Tym niemniej są przypadki w których pośredniczący podmiot węglowy (zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy) może sprzedać te wyroby bez podatku akcyzowego.

Zgodnie bowiem z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2.

Warunkiem tego zwolnienia jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy (art. 31a ust. 3 pkt 3 ustawy).

W dokumencie tym wskazywana jest każdorazowo m.in. ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych. Przy czym jest to deklaracja (oświadczenie nabywcy), która umożliwia zwolnienie wyrobów akcyzowych od podatku.

Należy jednak zauważyć, iż deklarowana przez podmiot korzystający ze zwolnienia ilość wyrobów węglowych nie musi zostać zużyta w określonym okresie rozliczeniowym np. jednego roku.

Co prawda podmiot zużywający wyroby węglowe zobowiązany jest prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 31a ust. 4 ustawy lecz również i z tych przepisów nie wynika obowiązek zużycia nabytych wyrobów w określonym okresie rozliczeniowym (np. w okresie grzewczym).

Reasumując, przepisy z zakresu podatku akcyzowego nie regulują ani kwestii składania zamówienia, ani obliczania proporcji ilości nabywanych wyrobów węglowych z zapłaconą akcyzą i zwolnionych od podatku. Są to zatem ilości deklarowane przez nabywcę i ustalane przez niego zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: