eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Usługi konsultingowe a podatek liniowy

Usługi konsultingowe a podatek liniowy

2013-02-12 13:24

Usługi konsultingowe a podatek liniowy

Usługi konsultingowe a podatek liniowy © olly - Fotolia.com

Przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, usług konsultingowych, niebędących usługami polegającymi na zarządzaniu przedsiębiorstwem, czy kontraktem menedżerskim, mogą być opodatkowane podatkiem liniowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2013 r. nr IPPB1/415-1402/12-4/IF.

Przeczytaj także: Skala podatkowa formą opodatkowania działalności gospodarczej 2015

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca pełni i będzie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z tytułu której otrzymuje wynagrodzenie. Jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której zamierza zawrzeć ze spółką umowę o świadczenie usług konsultacyjnych. W jej ramach wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na stałych konsultacjach m.in. z zakresu rozwoju nowej działalności, czy przygotowywania raportów rozliczeniowych dla licencjonodawców spółki. Przedmiotem tej umowy nie jest zarządzanie. Wnioskodawca w jej ramach będzie świadczył jedynie usługi doradcze. Prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana będzie przekazywać wnioskodawcy zadania do realizacji. Osoba ta będzie również upoważniona do odbioru rezultatu świadczenia usług. Co do zasady miejscem świadczenia usług będzie siedziba spółki. Zawarta umowa nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego ani umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca zadał pytanie, czy otrzymywane wynagrodzenie z tytułu świadczonych w ramach zawartej umowy usług, może zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkować go podatkiem liniowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. olly - Fotolia.com

Usługi konsultingowe a podatek liniowy

Przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, usług konsultingowych, niebędących usługami polegającymi na zarządzaniu przedsiębiorstwem, czy kontraktem menedżerskim, mogą być opodatkowane podatkiem liniowym.


Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy źródłami przychodów jest:
• działalność wykonywana osobiście,
• pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą, uważa się działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: