eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Badania okresowe: przejazd pracownika a PIT

Badania okresowe: przejazd pracownika a PIT

2013-02-19 13:36

Badania okresowe: przejazd pracownika a PIT

Badanie okulistyczne © Monkey Business - Fotolia.com

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o to, aby pracownicy mieli aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania określonej pracy. Na badania takie z reguły pracownik musi dojechać i to nierzadko do innej miejscowości, aniżeli ta w której mieści się zakład pracy. Czy pokrycie kosztów takiego przejazdu przez pracodawcę generuje o pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Przeczytaj także: Badania pracownika a przychody i koszty podatkowe

Obowiązek przeprowadzania badań lekarskich wynika z art. 229 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
  1. osoby przyjmowane do pracy,
  2. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Pracownicy podlegają także okresowym badaniom lekarskim oraz badaniom kontrolnym (te ostatnie mają miejsce, gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwała dłużej aniżeli 30 dni).

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy.
Ponadto art. 229 Kodeksu pracy mówi, że powyższe badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Ten ponosi nadto także inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Szczegóły w zakresie przeprowadzania omawianych badań zostały uregulowane w stosownym rozporządzeniu wykonawczym.

Art. 229 Kodeksu pracy wskazuje przy tym, że w razie przejazdu pracownika na badania lekarskie do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Tym samym to na pracodawcy spoczywają także koszty związane z przejazdem pracownika na omawiane badania.

fot. Monkey Business - Fotolia.com

Badanie okulistyczne

Okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Przejazd na badania lekarskie pracownika obciąża pracodawcę. Nie jest to zatem świadczenie ponoszone za pracownika i nie należy uznawać go za przychód ze stosunku pracy.


Co się z koeli tyczy przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane są tutaj, obok wynagrodzenia za pracę, także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika. Czy zatem można tutaj zaliczyć koszty podróży na badania lekarskie?

Przytoczone przepisy Kodeksu pracy mówią, że przejazd na badania lekarskie pracownika obciąża pracodawcę. Nie jest to zatem świadczenie ponoszone za pracownika i zdaniem autora nie należy uznawać go za przychód ze stosunku pracy.

Warto jednak pamiętać, ze wysokość takiego świadczenia (czyli kosztów przejazdu na badania do innej miejscowości) nie może być dowolna. Przepisy prawa pracy mówią bowiem, iż należy stosować tutaj takie same zasady jak do podróży służbowych.

Z reguły pracodawcy wypłacają należności z tytułu podróży służbowej zgodnie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Rozporządzenie to mówi m.in. że zwrot kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej obejmuje cenę biletu określonego przez pracodawcę środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Ponadto na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu, ustaloną przez pracodawcę.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: