eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?

Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?

2018-09-12 13:48

Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?

Waluty obce na fakturach korygujących © Andrey Popov - Fotolia.com

Czy za każdym razem, przy wystawieniu faktury korygującej, należy stosować ten sam kurs walut, jaki wykorzystano przy fakturze pierwotnej? Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 07.09.2018 r. nr 0113-KDIPT1-2.4012.517.2018.1.KW wszystko zależy od powodu korekty oraz rodzaju zawartej transakcji.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka produkuje maszyny rolnicze i części do nich, które sprzedaje na rynku krajowym, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (sprzedaż do innych krajów UE) oraz jako eksport towarów (sprzedaż poza UE). Część transakcji jest zawieranych w walutach obcych i są one dokumentowane fakturami VAT.

Zdarza się, że do wystawianych faktur pierwotnych wystawiane są faktury korygujące, które można rozbić na dwa rodzaje:
Pierwszy rodzaj stanowią faktury korygujące wcześniejsze błędy i pomyłki.
Drugi rodzaj stanowią faktury korygujące wystawiane z przyczyn o charakterze wtórnym, nieistniejącym w momencie wystawienia faktury pierwotnej i niezawinione (zwrot towaru, dodatkowy rabat, podwyższenie ceny wskutek dodatkowych negocjacji itp.).

Spółka zadała pytanie, wg jakiego kursu wymiany walut powinna przeliczać wartości wyrażone w walutach obcych dla celów VAT w obydwu przypadkach? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów na terytorium kraju;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju –w myśl art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Waluty obce na fakturach korygujących

Gdy faktura korygująca poprawia wcześniejsze błędy i pomyłki, jej przeliczenia na złote należy dokonać po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego. Natomiast w stosunku do faktur korygujących wystawianych na skutek zdarzeń niezawinionych, powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, do przeliczeń należy przyjąć kurs z dnia poprzedzającego wystawienie takiej faktury.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W tym miejscu należy wskazać, że faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich jej elementów.

Przepis art. 106b ust. 1 ustawy stanowi, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z kolei przepis art. 106j ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak wynika z art. 106j ust. 2 ustawy – faktura korygująca powinna zawierać:
1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
b. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4. przyczynę korekty;
5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Wskazać należy, że faktury korygujące można generalnie podzielić na te, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość podstawy opodatkowania ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia można również dokonać podziału tychże faktur ze względu na powód ich wystawienia:
• pierwszy rodzaj stanowią faktury korygujące wystawione w celu naprawienia błędu, który spowodował podanie nieprawidłowej kwoty należności na fakturze pierwotnej, a który istniał już w chwili wystawienia faktury pierwotnej. Błędy te polegają w szczególności na nieprawidłowym określeniu ilości sprzedawanego towaru, błędnym określeniu w fakturze ceny towaru niezgodnej z ustaleniami między stronami transakcji, czy też nieprawidłowym ustaleniu stawki podatku VAT w wyniku błędu rachunkowego. Faktura korygująca wystawiona w przypadku „pierwotnej okoliczności”, dokumentuje jedynie prawidłową wielkość zobowiązania podatkowego (podatku należnego) z tytułu danej sprzedaży, odnośnie której obowiązek podatkowy powstał w momencie jej realizacji i wystawienia faktury pierwotnej. Wobec tego sam fakt wystawienia faktury korygującej nie ma wpływu na obiektywną wielkość ukonstytuowanego już zobowiązania (podatku należnego) w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, co do którego doszło jedynie do wadliwego jego udokumentowania i wykazania w rozliczeniu za ten okres. Wówczas korektę należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym ujęto transakcję (w którym powstał obowiązek podatkowy) na podstawie pierwotnie wystawionej faktury;
• drugi rodzaj stanowią faktury korygujące wystawione z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie wystawienia faktury pierwotnej i których powstanie nie jest uzależnione od błędu popełnionego przez wystawcę. Przyczyny powodujące konieczność wystawienia takich faktur to m.in.: podwyższenie ceny towaru już po wystawieniu faktury pierwotnej, czy następcze udzielenie rabatu, skonta, upustu na zakupiony towar. Przyczyną wtórną może być również zwrot towaru. Jeśli korekta jest spowodowana przyczyną „następczą”, obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty (kreuje nową sytuację która nie jest znana w momencie wystawienia faktury pierwotnej). W takiej sytuacji podatnik nie rozlicza faktury korygującej w miesiącu, w którym wykazał pierwotny obowiązek podatkowy. Jest on zobowiązany rozliczyć wystawioną fakturę korygującą w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna korekty (poznana została ostateczna podstawa opodatkowania – cena sprzedaży towarów).

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:
1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:
1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust 1.

Natomiast art. 29a ust. 13 ustawy stanowi – w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Stosownie do art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Zatem faktury korygujące dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania w transakcjach krajowych powinny być rozliczane (ujmowane w deklaracji podatkowej) w okresie rozliczeniowym określonym zgodnie z art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy.

W myśl art. 29a ust. 15 pkt 1 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez … na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Natomiast, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez … na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 31a ust. 2 ustawy).

Przepis art. 31a ust. 1 ustawy znajduje zastosowanie kiedy podstawa opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej. Wówczas kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez … na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Alternatywnie podatnik kwoty wyrażone w walucie obcej może przeliczać na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

W tym miejscu należy wskazać, że co do zasady, do przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej, jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej, w przypadku wystąpienia „pierwotnej przyczyny korekty”, tj. gdy dana przyczyna istniała już (była znana) w momencie rozliczania danej transakcji gospodarczej. W takim przypadku bowiem korekta ma na celu jedynie doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, co do którego miało miejsce wadliwe jego udokumentowanie oraz rozliczenie za dany okres. W przypadku natomiast korekt z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie realizacji transakcji pierwotnej i nie podlegały udokumentowaniu, w szczególności zwiększających podstawę opodatkowania, mamy do czynienia z nowymi okolicznościami, które podlegają rozliczeniu w momencie ich zaistnienia. W związku z tym nie ma podstaw, aby stosować do nich taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy w świetle okoliczności niniejszej sprawy, odnosząc się do faktur korygujących pierwszego rodzaju, tj. wystawionych w celu skorygowania błędu, który istniał już w chwili wystawienia faktury pierwotnej wskazać należy, że przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej na tych fakturach Wnioskodawca winien dokonać w następujący sposób:

Odnosząc się do korekty sprzedaży towarów na rzecz podmiotów krajowych, powodującej obniżenie podstawy opodatkowania, należy wskazać w pierwszej kolejności, że – na mocy art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W przypadku ww. korekty sprzedaży powodującej obniżenie podstawy opodatkowania – rozliczenia korekty należy dokonać na moment otrzymania przez Wnioskodawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów – stosownie do przepisów art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy.

Zatem, zdaniem tut. Organu, rozliczenie ww. korekty powinno nastąpić według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez …. na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury pierwotnej. Zainteresowany bowiem twierdzi, iż w przypadku dostaw krajowych właściwym będzie kurs średni … na ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie faktury korygującej, która zmniejsza kwotę podatku.

Natomiast w przypadku korekty powodującej podwyższenie podstawy opodatkowania z przyczyn istniejących już w chwili wystawienia faktury pierwotnej, rozliczenie ww. korekty winno nastąpić w okresie rozliczenia faktury pierwotnej, według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez …. na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego dla transakcji pierwotnej.(…)

Odnośnie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, przez którą zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8, należy wskazać, że stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy – w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. Przy czym należy zauważyć, że w odniesieniu do ww. transakcji będzie mieć zastosowanie art. 29a ust. 15 ustawy.

W przypadku korekty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powodującej zarówno podwyższenie jak i obniżenie podstawy opodatkowania, z przyczyn istniejących już w chwili powstania obowiązku podatkowego z tytułu danej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej należy dokonać według średniego kursu tej waluty obcej ogłoszonego przez …. na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Z kolei odnosząc się do transakcji eksportu towarów należy wskazać, że obowiązek podatkowy dla tych transakcji powstaje, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą dokonania dostawy towarów. Także w tym przypadku zastosowanie będzie mieć art. 29a ust. 15 ustawy.

Z uwagi na powyższe, w przypadku korekty dotyczącej eksportu towarów powodującej podwyższenie, jak również obniżenie podstawy opodatkowania, z przyczyn istniejących w chwili wystawienia faktury pierwotnej, rozliczenia Spółka winna dokonać w okresie rozliczenia faktury pierwotnej, według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez …. na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.(…)

Z kolei mając na uwadze powołane przepisy w okolicznościach przedmiotowej sprawy, odnosząc się do wskazanych w opisie sprawy faktur korygujących drugiego rodzaju, wystawianych – jak wskazał Zainteresowany – z przyczyn o charakterze wtórnym, przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej na tych fakturach Wnioskodawca winien dokonać w następujący sposób:

W przypadku krajowych dostaw towarów, Zainteresowany winien dokonać rozliczenia w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej, według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez …. na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Odnośnie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, Spółka winna dokonać rozliczenia ww. transakcji w okresie rozliczeniowym, w którym powstała przyczyna korekty, według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez …. na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Także w sytuacji korekty donośnie eksportu towarów, Zainteresowany winien dokonać rozliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym powstała przyczyna korekty, według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez … na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.