eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zwrot faktury korygującej przez gminę nie przeszkadza rozliczeniu VAT

Zwrot faktury korygującej przez gminę nie przeszkadza rozliczeniu VAT

2015-05-08 12:51

Zwrot faktury korygującej przez gminę nie przeszkadza rozliczeniu VAT

Faktury © apops - Fotolia.com

To że gmina po przyjęciu faktury korygującej odesłała ją sprzedawcy, nie wpływa na prawo podatnika do skorygowania podatku należnego zgodnie z wartościami z niej wynikającymi. Skoro bowiem podatnik posiada potwierdzenie odbioru tej korekty, spełnia warunki do skorygowania (pomniejszenia) swojego podatku - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23.04.2015 r. nr IBPP3/4512-100/15/EJ.

Przeczytaj także: Błędna (zawyżona) stawka VAT na fakturze a możliwość korekty

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 2012 r. wnioskodawca wykonał określone prace na rzecz gminy. Ta jednak mu nie zapłaciła za część wykonanych zleceń. Kwota do zapłaty wynosiła w sumie 150 355,42 zł i została udokumentowana trzema fakturami na wartości: 108 356,57 zł, 9 979,00 zł, 32 019,85 zł. Wnioskodawca faktury te zaksięgował u siebie, rozliczając podatek należny. Gmina je przyjęła, a następnie odesłała wnioskodawcy. Wnioskodawca sprawę skierował do sądu, który nakazał gminie zapłacić wartości z dwóch pierwszych faktur (co gmina uczyniła), a trzecią skorygował do kwoty 3 733,22 zł. W związku z powyższym wnioskodawca dokonał korekty tej faktury 16 grudnia 2014 r. i dostarczył ją do biura podawczego gminy wraz z oryginałem faktury w dniu 19 grudnia 2014 r. (wnioskodawca posiada stempel potwierdzający przyjęcie tych dokumentów). Po kilku dniach gmina odesłała wnioskodawcy oryginał faktury wraz z korektą i zapłaciła brakującą kwotę 3 733,22 zł wraz z kosztami sądowymi.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku ma prawo do uwzględnienia w swoim rozliczeniu zwróconej przez gminę faktury korygującej, która w istotny sposób obniża wartości z faktury pierwotnej (z 32 019,85 zł do 3 733,22 zł)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatna świadczenie usług na terytorium kraju.
Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 i w art. 8 ustawy o VAT.

fot. apops - Fotolia.com

Faktury

To że gmina po przyjęciu faktury korygującej odesłała ją sprzedawcy, nie wpływa na prawo podatnika do skorygowania podatku należnego zgodnie z wartościami z niej wynikającymi.


Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…), przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przez sprzedaż, z kolei, rozumie się dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrz wspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Według art. 106j ust. 1 cyt. ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
-podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak wynika z ust. 2 ww. artykułu, faktura korygująca powinna zawierać:
1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
b. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4. przyczynę korekty;
5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

W tym miejscu przywołać należy art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na podstawie ust. 10 ww. artykułu, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:
1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: