eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zaliczka na podatek CIT w 2019 r. u małego podatnika

Zaliczka na podatek CIT w 2019 r. u małego podatnika

2019-04-24 13:53

Zaliczka na podatek CIT w 2019 r. u małego podatnika

Niższa stawka CIT: liczymy zaliczkę na podatek © Eigens - Fotolia.com

Spółki mające status małego podatnika CIT w 2019 r. mogą liczyć zaliczki na podatek wg niższej stawki CIT. Muszą jednak pamiętać, że prawo do nich może zostać utracone w trakcie roku, co skutkuje objęciem całych uzyskanych dochodów stawką 19%. Stawka obniżona nie obejmuje też wszystkich przychodów.

Kto jest uprawniony do 9% stawki CIT


Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. niektórzy podatnicy CIT mogą stosować obniżoną do 9% stawkę tego podatku w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Niższa stawka CIT jest jednak obwarowana wieloma wymogami – w tym wartościowymi.

I tak prawo do niej mają tylko ci podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł). Na rok 2019 limit ten wynosi 5.162.000 zł.

Nadto podatnicy, których przychody nie przekraczają powyższego limitu, dodatkowo:
  • muszą być podatnikami rozpoczynającymi działalność gospodarczą (ci mogą stosować niższą stawkę CIT w roku rozpoczęcia działalności lub
  • muszą posiadać status małego podatnika (w 2019 r. status ten przysługuje podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT, nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5.135.000 zł).

Pozostałe ograniczenia co do możliwości stosowania obniżonej stawki CIT zawiera art. 19 ust. 1a-1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyłączone zostały z niej m.in. podatkowe grupy kapitałowe, a także przez określony czas spółki dzielone, utworzone w wyniku działań restrukturyzacyjnych itp. (za wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę).

fot. Eigens - Fotolia.com

Niższa stawka CIT: liczymy zaliczkę na podatek

Nowe spółki oraz mali podatnicy mogą w 2019 r. płacić CIT wg stawki 9%. Preferencja ta nie obejmuje jednakże zysków kapitałowych. Nadto prawo do niej tracą ci podatnicy, których przychód w ciągu roku przekroczy 1,2 mln euro. Miesiąc/kwartał przekroczenia tego limitu będzie bardzo kosztowny. Trzeba bowiem dopłacić różnicę podatku obliczonego pomiędzy stawką podstawową a obniżoną.


Podsumowując spółka, która posiada w 2019 r. status małego podatnika, może stosować 9% stawkę CIT do swoich dochodów, jeżeli jej przychody w roku 2019 nie przekroczą limitu 5.162.000 zł.
9% stawkę CIT można stosować jedynie do przychodów z działalności gospodarczej. Nie obejmuje ona przychodów z zysków kapitałowych, które zasadniczo są opodatkowane stawką 19%.
Niestety, mimo wyłączenia zysków kapitałowych z możliwości opodatkowania 9% stawką CIT, ich wysokość brana jest pod uwagę przy ustalaniu limitu 1.200.000 euro (5.162.000 zł) jak też przy ustalaniu limitu dla statusu małego podatnika.
Do ustalenia, czy podatnik nie przekroczył w bieżącym roku limitu, bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika w roku podatkowym, bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych.

Ustalanie zaliczek na podatek


Zaliczki na podatek dochodowy wg obniżonej stawki CIT oblicza się za miesiące lub kwartały, ale tylko te, w których przychody podatnika – liczone od początku roku podatkowego, nie przekraczają wskazanego wyżej limit 1.200.000 euro. Począwszy od miesiąca/kwartału przekroczenia podatnik jest obowiązany stosować stawkę 19%.
Skorzystanie z obniżonej stawki CIT na etapie ustalania zaliczek jest prawem spółki a nie jej obowiązkiem.

Jak zostało to już jednak wyżej podkreślone, niższej stawki CIT nie można stosować do zysków kapitałowych. Dlatego też spółki, które uzyskują zarówno takie przychody jak i przychody z pozostałej działalności, na potrzeby miesięcznych zaliczek na podatek muszą dokonywać odpowiedniego lokowania przychodów do właściwego źródła i stosować dwie różne stawki podatku.

Utrata prawa do 9% stawki CIT


Miesiąc/kwartał, w którym zostanie przekroczony przychód w wysokości 1.200.000 euro, przy korzystaniu z obniżonej stawki CIT, będzie dla spółki na ogół bardzo kosztownym podatkowo. To w nim bowiem nastąpi wyrównanie wcześniejszych zaliczek na podatek do 19% podstawy opodatkowania.
Zaliczki za poszczególne miesiące/kwartały są wpłacane w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie okresy. W związku z tym z uwagi na przekroczenie progu przychodu w tym okresie do całego dotychczas uzyskanego dochodu podatnika powinna być zastosowana normalna stawka podatku – natomiast zaliczki za poprzednie miesiące były należne (i zostały wpłacone) według obniżonej stawki podatku.

Przedstawmy to na przykładzie.
Załóżmy, że pierwszym miesiącu roku podatkowe spółka (nie ma ona zysków kapitałowych) uzyskała przychód na poziomie 1.000.000 zł. Jej dochód to natomiast 100.000 zł. Postanowiła ona korzystać z obniżonej stawki CIT. W takim przypadku podatek wyniesie: 100.000 zł x 9% = 9.000 zł

W drugim miesiącu również uzyskała przychód w wysokości 1.000.000 zł, a dochód na poziomie 150.000 zł. Łączny przychód to zatem 2.000.000 zł, a dochód 250.000 zł
Zaliczka na podatek wyniesie zatem: 250.000 zł x 9% - 9.000 zł (zaliczka wcześniej zapłacona) = 22.500 zł – 9.000 zł = 13.500 zł

W trzecim miesiącu roku podatkowego spółka uzyskała przychód na poziomie 4.000.000 zł i dochód w wysokości 200.000 zł. Łączny przychód spółki od początku roku wyniósł w związku z tym 6.000.000 zł, wskutek czego utraciła ona prawo do obniżonej stawki CIT. Łączny dochód spółki od początku rowku wynosi:
100.000 zł + 150.000 zł + 200.000 zł = 450.000 zł,
W związku z tym należna zaliczka na podatek wyniesie:
450.000 zł x 19% - (9.000 zł + 13.500 zł) = 85.500 zł – 22.500 zł = 63.000 zł

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: