eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek u źródła od odsetek: zwolnienie tylko do końca roku

Podatek u źródła od odsetek: zwolnienie tylko do końca roku

2019-07-18 13:36

Podatek u źródła od odsetek: zwolnienie tylko do końca roku

Odsetki dla amerykańskiego wspólnika bez podatku u źródła do końca grudnia 2019 r. © fox17 - Fotolia.com

Co do zasady, od odsetek wypłacanych na rzecz kontrahenta zagranicznego należy pobrać i opłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%, tzw. podatek u źródła. Odsetki są bowiem wymienione w katalogu należności podlegających opodatkowaniu w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP).
Dla potrzeb dalszej analizy przyjęto, że amerykańskim wspólnikiem jest osoba prawna, do której zastosowanie będą miały przepisy ustawy o PDOP. W obecnym stanie prawnym, obowiązującym do końca grudnia 2019 r., przy dochowaniu należytej staranności przy weryfikacji warunków zachowania zwolnienia od podatku oraz posiadając aktualny certyfikat rezydencji podatkowej w odpowiedniej formie, potwierdzający miejsce siedziby kontrahenta dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych istnieje możliwość uniknięcia zapłaty podatku u źródła od świadczenia polegającego na wypłacie odsetek amerykańskiemu wspólnikowi. Zwolnienie z opodatkowania dotyczy należności w każdej wysokości, nawet kwoty przekraczającej nowy ustawowy limit 2 000 000 zł.

Prawo do zwolnienia odsetek z podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy PDOP


Do 31 grudnia 2019 r., w odniesieniu do należności podlegających podatkowi u źródła pomiędzy podmiotami z Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki, posiadając ważny certyfikat amerykańskiego kontrahenta, będzie można zastosować zwolnienia wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania sprzed ponad 40 lat, tj. umowy z dnia 8 października 1974 r. między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: „Umowa”).

Na marginesie warto zaznaczyć, że Umowa miała być zastąpiona Konwencją z 13 lutego 2013 r. między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej jako: „Konwencja”). Umowa pozostaje w mocy, ponieważ Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w przeciwieństwie do Rządu Polskiego do dnia dzisiejszego nie ratyfikował Konwencji. Konwencja nie została także opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Mając na uwadze powyższe, do wypłaty odsetek na rzecz wspólnika mającego w Polsce status nierezydenta podatkowego i posiadającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zastosowanie będą miały „stare” korzystne uregulowania Umowy. Stosownie do art. 12 ust. 1 Umowy, odsetki powstające w Umawiającym się Państwie płatne osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa będą zwolnione od opodatkowania w pierwszym z Umawiających się Państw.

fot. fox17 - Fotolia.com

Odsetki dla amerykańskiego wspólnika bez podatku u źródła do końca grudnia 2019 r.

Ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie zasad pobierania podatku u źródła, przy czym termin wejścia w życie tych zmian został odwleczony do końca roku. Zmiany są niestety na gorsze. Podatnicy obowiązani do poboru tego podatku będę bowiem musieli najpierw wpłacić go fiskusowi w pełnej wysokości, a potem, po uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wnioskować o zwrot nadpłaconych kwot.


Zostało niespełna pół roku na stosowanie zwolnienia od wypłat przekraczających 2 000 000 zł


Podatnicy chcący uniknąć zapłaty podatku u źródła od odsetek wypłacanych amerykańskiemu kontrahentowi powinni się spieszyć. Zostało niespełna pół roku na wykorzystanie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. Od 1 stycznia 2020 r. gruntownej zmianie ulegnie procedura poboru podatku. Minister Finansów Rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2019 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1203) przedłużył do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26e ust. 2e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o PDOP – w zakresie określonym w § 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP (Dz.U. poz. 2545).

Wraz z nowym rokiem dotychczasowe zasady zostaną zastąpione systemem zapłaty i zwrotu (ang. pay and refund). Przekroczenie limitu 2 000 000 zł wypłat na rzecz tego samego podatnika spowoduje, co do zasady, obowiązek obliczenia, poboru i wpłacenia podatku u źródła bez uwzględniania zwolnień oraz obniżonych stawek podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Odstępstwo od tej zasady będzie wymagało spełnienia dodatkowych warunków określonych w znowelizowanej ustawie o PDOP.

Zakład lub stałe miejsce prowadzenia działalności warunkiem do stosowania zwolnienia


Najważniejszą determinantą do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z Umowy jest weryfikacja, czy amerykański kontrahent posiada w Polsce zakład. Stosownie do art. 12 ust. 2 Umowy, ustęp 1 nie będzie stosowany, jeżeli odbiorca odsetek, będący osobą mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego z Umawiających się Państw, posiada w drugim Umawiającym się Państwie zakład, a roszczenie, dla zaspokojenia którego płacone są odsetki, jest rzeczywiście związane z tym zakładem. W tym przypadku będą miały zastosowanie postanowienia artykułu 8. Z kolei z art. 6 ust. 1 Umowy wynika, iż określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" oznacza w szczególności: filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię , kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych, plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Organy podatkowe przyznają rację podatnikom


Organ interpretacyjny w wydanej niedawno interpretacji indywidualnej prawa podatkowego przyznał rację podatnikowi w kwestii stosowania zwolnienia z opodatkowania (por. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - dalej jako DKIS – interpretacja indywidualna prawa podatkowego z dnia 30 maja 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.133.2019.2.AK).

W przedmiotowej sprawie Spółka z siedzibą w Polsce powzięła w wątpliwość, czy ma prawo do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła odsetek od pożyczki wypłacanych na rzecz wspólnika mającego w Polsce status nierezydenta podatkowego i posiadającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. DKIS uznał za prawidłowe stanowisko podatnika w oparciu o art. 12 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z którym spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku u źródła odsetek od pożyczki wypłacanych na rzecz wspólnika na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o PDOP, przy spełnieniu warunków określonych w art. 26 ustawy o PDOP.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: