eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek u źródła: kopia certyfikatu rezydencji podatkowej w 2022 r.

Podatek u źródła: kopia certyfikatu rezydencji podatkowej w 2022 r.

2022-02-02 12:16

Podatek u źródła: kopia certyfikatu rezydencji podatkowej w 2022 r.

W 2022 roku wystarczy kopia certyfikatu rezydencji podatkowej © Alexander Lupin - Fotolia.com

Od wynagrodzenia za wybrane usługi niematerialne wypłacanego podmiotom zagranicznym, polski fiskus także chce dostać daninę. Stawki podatku sięgają tutaj nawet 20% takiego wynagrodzenia. Podatek ten może określać w niższej wysokości umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby jednak przedsiębiorca mógł się do niej odwołać, musi posiadać certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta.

Przeczytaj także: Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej też są ważne

Czym jest wskazany wyżej certyfikat rezydencji podatkowej? Zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Posiadając taki dokument, polski podmiot może pobierać podatek u źródła w niższej wysokości lub w ogóle go nie pobierać, jeżeli zezwalają na to postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską a państwem, w którym siedzibę ma kontrahent polskiej firmy.
Art. 21 ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi, przychodów:
1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
- ustala się w wysokości 20% przychodów;
3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera
- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Podatek ten (zwany podatkiem u źródła) powinna pobrać polska firma z wynagrodzenia zagranicznego kontrahenta i przekazać go polskiemu fiskusowi.
Powyższą regulację stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, na mocy której możliwe jest zastosowanie niższej stawki podatku bądź w ogóle zwolnienie z niego, ale pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

fot. Alexander Lupin - Fotolia.com

W 2022 roku wystarczy kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

Polski Ład przyniósł zmiany w zakresie posługiwania się przez polskich płatników certyfikatami rezydencji podatkowej. Obecnie nie jest już wymagany ich oryginał.


Certyfikat rezydencji podatkowej w 2021 r.


W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. polskie firmy, aby korzystać z dobrodziejstw umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, generalnie miały obowiązek posiadać oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej. Jedynie w niektórych sytuacjach fiskus dopuszczał jego kopię.
Art. 26 ust. 1n ustawy o CIT, w brzemieniu obowiązującym do końca 2021 r. wskazywał, że w przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10.000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Chodzi tutaj o przychody z tytułu świadczeń usług: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Dodatkowo zgodnie z art. 31ya ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Kopia certyfikatu rezydencji w 2022 r.


Polski Ład przebudował brzmienie przepisu art. 21 ust. 1n ustawy o CIT. Od 1 stycznia 2022 r. wskazuje on wprost, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Dzięki tej zmianie zatem polskie firmy mogą posługiwać się w dużo większym zakresie kopiami certyfikatów rezydencji swoich zagranicznych kontrahentów. Z jednej strony zniesiony został obowiązujący do końca 2021 r. limit transakcji (10.000 zł), z drugiej zaś zniesiono ograniczenie co do rodzaju świadczenia, za które wypłacane jest wynagrodzenie.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: