eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dotacja z Funduszu Pracy na otwarcie firmy a koszty i przychody

Dotacja z Funduszu Pracy na otwarcie firmy a koszty i przychody

2014-04-30 13:02

Dotacja z Funduszu Pracy na otwarcie firmy a koszty i przychody

Dotacja z Funduszu Pracy na otwarcie firmy a koszty i przychody © Nonwarit - Fotolia.com

Otrzymana dotacja z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowi przychód z tej działalności, który jest zwolniony z podatku dochodowego. Zakup wyposażenia sfinansowanego z tych środków przedsiębiorca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Kosztem nie są za to odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środków trwałych, która została pokryta z dotacji. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27.03.2014 r. nr ITPB1/415-14/14/AK.

Przeczytaj także: Wydatki na założenie firmy a koszty podatkowe

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pieniądze wpłynęły na jego konto bankowe 14 grudnia 2012 r., zaś działalność musiał on otworzyć do 1 lutego 2013 r. Na wydanie otrzymanych środków wnioskodawca miał zaś czas do 4 lutego 2013 roku. Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup maszyn i narzędzi niezbędnych w prowadzonej firmie, zarówno o wartości powyżej 3 500 zł jak i poniżej tej kwoty. Faktury dokumentujące zakupy zostały wystawione na wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Po otwarciu firmy wydatki na zakup maszyn i narzędzi o wartości poniżej 3 500 zł wnioskodawca zaliczył w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Maszyna o wartości 8 700 zł stała się natomiast środkiem trwałym zamortyzowanym jednorazowo. Odpis amortyzacyjny nie stanowił kosztu uzyskania przychodu. Wnioskodawca zadał pytanie, czy winien opodatkować otrzymane dofinansowanie, a także czy miał prawo zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych zakup wyposażenia firmy oraz czy odpis amortyzacyjny słusznie nie powinien takim kosztem być? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

fot. Nonwarit - Fotolia.com

Dotacja z Funduszu Pracy na otwarcie firmy a koszty i przychody

Otrzymana dotacja z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowi przychód z tej działalności, który jest zwolniony z podatku dochodowego. Zakup wyposażenia sfinansowanego z tych środków przedsiębiorca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu.


Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:
• dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
• ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 374, z późn. zm.).

Powołany przepis ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi m.in., że Starosta może ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:
• pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
• nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• być właściwie udokumentowany.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: