eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego to nie przychód z firmy?

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego to nie przychód z firmy?

2014-10-08 13:39

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego to nie przychód z firmy?

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego to nie przychód z firmy © nito - Fotolia.com

Nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej sprzedaż nieruchomości, która pomimo wykorzystywania na potrzeby tej działalności, nie była ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 19.09.2014 r. nr ILPB2/415-354/11/14-S/WS po przegranej w sądzie.

Przeczytaj także: Sprzedaż nieruchomości: jakie źródło przychodu?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W styczniu 2003 r. wnioskodawczyni nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu. Czynność ta nie była objęta VAT-em. Zakup ten nie był dokonany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nabyte prawo użytkowania wieczystego nie zostało także ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Niemniej w prowadzonej firmie grunt będący przedmiotem prawa użytkowania wieczystego wnioskodawczyni wykorzystywała w ramach firmy jako magazyn, skład celny i na wynajem. Teren ten w rejestrze gruntów jest oznaczony jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Przedmiotem działalności wnioskodawczyni nie jest obrót nieruchomościami. Zadała ona pytanie, czy zbywając odpłatnie prawo użytkowania wieczystego, będzie musiała z tego tytułu wykazać przychód z działalności gospodarczej, czy też będzie to tzw. sprzedaż prywatna nieruchomości? W przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2014 r. sygn. akt II FSK 1426/12 oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 17 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 1628/11, organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. nito - Fotolia.com

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego to nie przychód z firmy

Nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej sprzedaż nieruchomości, która pomimo wykorzystywania na potrzeby tej działalności, nie była ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Natomiast stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
#8210; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy).

W myśl art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: