eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Likwidacja działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem

Likwidacja działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem

2015-02-25 13:42

Likwidacja działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem

Jakie obowiązki po likwidacji firmy? © St.Op. - Fotolia.com

Przedsiębiorca decydujący się na likwidację swojej firmy musi pamiętać o nałożonych na niego w związku z taką likwidacją obowiązkach. Jeżeli działalność gospodarcza była opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, to na potrzeby tego podatku należy sporządzić spis z natury oraz wykaz składników majątku pozostałych na dzień likwidacji.

Przeczytaj także: Likwidacja firmy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Niemniej wykonanie powyższych czynności nie jest tożsame z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.
Dodatkowe obowiązki na ryczałtowców, w związku z likwidacją działalności gospodarczej, nakłada art. 20 ust. 1 i 6 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym.
Pierwsza z przytoczonych regulacji mówi, że podatnicy tacy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków m.in. na dzień likwidacji działalności.
Warto w tym miejscu dodać, że do końca 2014 r. likwidacyjnym spisem z natury były objęte także rzeczowe składniki majątku zaliczane do wyposażenia. Obecnie nie ma potrzeby ujmowania ich tutaj.

Druga regulacja wskazuje natomiast, że w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, należy zastosować odpowiednio przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym, nakazujący sporządzenie wykazu zakładników majątku pozostałych na dzień likwidacji.

W przypadku spisu z natury, na podatniku ciąży obowiązek jego sporządzenia, wyceny i wpisania do ewidencji przychodów. Niemniej wartości takiego spisu nie sumuje się z przychodami uzyskanymi z prowadzonej działalności. Spis taki powinien zawierać standardowe elementy, jakie są wymagana dla, zwykłego, corocznego remanentu. Wykaz składników majątku musi natomiast zawierać ściśle określone dane (patrz ramka na końcu artykułu).

fot. St.Op. - Fotolia.com

Jakie obowiązki po likwidacji firmy?

Jeżeli działalność gospodarcza była opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, to na potrzeby tego podatku należy sporządzić spis z natury oraz wykaz składników majątku pozostałych na dzień likwidacji.


Warto wiedzieć
Przy wyborze opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym spis z natury jak też powstałe różnice remanentowe nie mają znaczenia przy ustalaniu podstawy opodatkowania. Nie ma także obowiązku obliczania i zapłaty do urzędu podatku od wartości sporządzonego spisu (czy to na koniec roku czy też na dzień likwidacji działalności gospodarczej).

Podobnie jest z wykazem składników majątku. Po co w takim razie sporządzać powyższe, skoro nie wywołują one żadnych skutków podatkowych? Dlaczego ustawodawca wprowadził takie regulacje?

Otóż art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym mówi, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają przychody wymienione w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Ustawa o ryczałcie nie zawiera zatem odrębnej definicji przychodu, a odnosi się wprost do tej z ustawy o podatku dochodowym. Tutaj zaś ustawodawca wskazał (w art. 14 ust. 2 pkt 17), że przychodem z takiej działalności są m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

W jak długim okresie po likwidacji firmy powstanie przychód z działalności w przypadku sprzedaży powyższych? Jest to 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym ma miejsce likwidacja.

Co za tym idzie, pomimo upływu kilku lat od likwidacji firmy, podatnik może być obowiązany do zapłaty podatku dochodowego, jeżeli sprzeda składniki majątku, które w czasie istnienia działalności do niej należały.
W wykazie składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej winno się znaleźć co najmniej:
  • liczba porządkowa,
  • określenie (nazwa) składnika majątku,
  • data nabycia składnika majątku,
  • kwota wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwota tych wydatków zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (wprawdzie w przypadku ryczałtu koszty takie nie są uwzględniane w rachunku podatkowym, niemniej w latach nabycia takich składników majątku podatnik mógł korzystać z innej formy opodatkowania),
  • wartość początkowa,
  • metoda amortyzacji,
  • suma odpisów amortyzacyjnych,
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień likwidacji (o ile oczywiście działalność była prowadzona w formie takiej spółki)

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: