eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Likwidacja firmy: "wycena" majątku w PIT

Likwidacja firmy: "wycena" majątku w PIT

2020-06-24 11:58

Likwidacja firmy: "wycena" majątku w PIT

Wykaz składników majątku nie zawiera ich bieżącej wyceny © apops - Fotolia.com

Podatnik likwidujący działalność gospodarczą musi sporządzić wykaz składników majątku posiadanych na dzień likwidacji. W wykazie tym należy podać m.in. wydatki poniesione na ich nabycie czy wartość początkową i dokonane odpisy amortyzacyjne środków trwałych. Nie sporządza się tutaj natomiast bieżącej wyceny - takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22.06.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.393.2020.2.AD

Przeczytaj także: Likwidacja firmy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od marca 1989 r. W latach 1986-1987 wybudowała lokal mieszkalno-usługowy, na którego parterze od 1989 r. prowadziła działalność w zakresie gastronomii, opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym.

Budynek nie został uznany za środek trwały, nie miała miejsca jego amortyzacja. Obecnie wnioskodawczyni zamierza zlikwidować firmę, a lokal użyczyć bezpłatnie córce na ściśle określony czas oraz na różne okresy czasu wnuczce.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy na potrzeby podatku dochodowego, w związku z likwidacją firmy, powinna dokonać wyceny wartości lokalu i jego wyposażenia? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni od dnia 1 marca 1989 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gastronomii opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którą zamierza zlikwidować.

fot. apops - Fotolia.com

Wykaz składników majątku nie zawiera ich bieżącej wyceny

Likwidujesz firmę? Pamiętaj, że na potrzeby PIT musisz sporządzić wykaz składników majątku pozostałych na dzień likwidacji. W wykazie tym ujmuje się m.in. wydatki poniesione na ich nabycie czy wartość początkową środków trwałych. Nie należy natomiast wpisywać ich bieżącej wyceny.


Analizując skutki podatkowe likwidacji działalności gospodarczej, należy mieć na uwadze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonane ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244).

Nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie art. 14 pkt 6 lit. a) i b) uchylono z dniem 1 stycznia 2019 r. ust. 1 – 5 art. 20 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazujące na sposób wyceny towarów i innych składników majątku objętych spisem z natury m.in. na dzień likwidacji oraz nadano nowe brzmienie ust. 6 art. 20 tej ustawy, zgodnie z którym w przypadku działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki, lub wystąpienia wspólnika ze spółki, przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) w razie likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, w tym także prowadzonych w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Z treści przytoczonych powyżej przepisów prawa wynika, że po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy w razie likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki mają obowiązek sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej bądź wystąpienia ze spółki zgodnie z cytowanym art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa zmieniająca uchyla bowiem obowiązek sporządzania spisu z natury jak również obowiązek wyceny towarów i innych składników majątku objętych spisem z natury.

Odnosząc powyższe regulacje prawne do zaprezentowanego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przypadku likwidacji działalności gospodarczej na Wnioskodawczyni spoczywać będzie wyłącznie obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień jej likwidacji zawierającego dane, o których mowa w zdaniu drugim art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez obowiązku ich wyceny.

W tym miejscu wskazać należy, że jakkolwiek samo stwierdzenie Wnioskodawczyni, że nie musi wyceniać lokalu i wyposażenia jest prawidłowe, niemniej jednak Wnioskodawczyni opiera to twierdzenie na błędnej argumentacji. Okoliczności, że nie dokonywała amortyzacji lokalu, a córka i wnuczka otrzymają w nieodpłatne użyczenie lokal i wyposażenie nie mają znaczenia dla braku obowiązku „wyceny”. Jak wskazano bowiem powyżej ustawodawca w wyniku nowelizacji poprzez uchylenie ust. 1 – 5 art. 20 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i odesłanie na podstawie ust. 6 art. 20 tej ustawy bezpośrednio do przepisu art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych pominął kwestię „wyceny”. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: