eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Końcowy spis z natury z korektą kosztów w podatku dochodowym

Końcowy spis z natury z korektą kosztów w podatku dochodowym

2015-07-02 11:58

Końcowy spis z natury z korektą kosztów w podatku dochodowym

Końcowy spis z natury z korektą kosztów w podatku dochodowym © eaglesky - Fotolia.com

Podatnik, który zastosował do zakupionego materiału korektę kosztów w podatku dochodowym w związku z nieuregulowaniem w określonym terminie pełnej ceny, w spisie z natury materiał ten powinien ująć i wycenić. Niemniej przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej powinien wyłączyć z remanentu tę część materiału, o którą już zostały zmniejszone koszty wskutek braku zapłaty - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15.06.2015 r. nr IPTPB1/4511-134/15-4/AG.

Przeczytaj także: Korekta kosztów zniknie z podatku dochodowego w 2015 r.?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Na jego potrzeby nabędzie w czerwcu 2015 r. grunt pod budowę z odroczonym terminem płatności. Cena zakupu wyniesie 1 100 000 zł, przy czym wnioskodawca ureguluje jedynie kwotę 100 000 zł. Pozostała część zobowiązania zostanie zapłacona dopiero po sprzedaży zrealizowanej inwestycji (płatność będzie następować każdorazowo w ciągu 14 dni po sprzedaży części działki przypadającej na sprzedany dom).

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup gruntu zostanie ujęty jako zakup materiału na podstawie aktu notarialnego (sprzedawcą jest osoba prywatna). Następnie w okresie październik-listopad 2015 r. wnioskodawca poniesie wydatki na ogrodzenie oraz uzbrojenie działek w wysokości ok. 30 000 zł, regulując je w terminach oraz ujmując w kosztach podatkowej księgi.

We wrześniu 2015 r. upłynie termin 90 dni od ujęcia zakupu gruntu w kosztach, w związku z czym wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania stosownej korekty kosztów. Ponieważ w tym miesiącu innych kosztów nie będzie, korekta ta, w wysokości 1 000 000 zł, zostanie wykazana jako przychód. W efekcie na koniec 2015 r. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zostanie wykazany przychód w wysokości 1 000 000 zł oraz koszty uzyskania przychodu w wysokości 1 130 000 zł.

W sporządzonym spisie z natury na dzień 31 grudnia 2015 r. widnieć będą natomiast dwie pozycje: zakupiony grunt o wartości 1 100 000 zł oraz roboty w toku w postaci poniesionych nakładów w kwocie 30 000 zł.

Wnioskodawca zadał pytanie, w jaki sposób powinien ustalić dochód z działalności gospodarczej za rok 2015, przy uwzględnieniu wartości remanentu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

fot. eaglesky - Fotolia.com

Końcowy spis z natury z korektą kosztów w podatku dochodowym

Podatnik, który zastosował do zakupionego materiału korektę kosztów w podatku dochodowym w związku z nieuregulowaniem w określonym terminie pełnej ceny, w spisie z natury materiał ten powinien ująć i wycenić.


Stosownie do art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14, a kosztami uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037).

W myśl § 27 ust. 1 tego rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Stosownie do § 3 pkt 1 powyższego rozporządzenia, określenie towary, użyte w rozporządzeniu oznacza towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:
a. towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
b. materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,
c. materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,
d. wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: