eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Tłumaczenie tekstu z 50% kosztami uzyskania przychodu?

Tłumaczenie tekstu z 50% kosztami uzyskania przychodu?

2015-07-07 13:33

Tłumaczenie tekstu z 50% kosztami uzyskania przychodu?

Tłumaczenie tekstu z 50% kosztami uzyskania przychodu? © cienpies - Fotolia.com

W przypadku, gdy tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język polski, na potrzeby gry komputerowej, faktycznie jest pracą twórczą, niepowtarzalną, o indywidualnym charakterze jak też spełnia przesłanki utworu określonego w prawie autorskim, podatnik może zastosować do uzyskanego z tego tytułu wynagrodzenia 50% koszty uzyskania przychodu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23.06.2015 r. nr IPTPB2/4511-164/15-4/AU.

Przeczytaj także: Przychody z praw majątkowych bez 20% kosztów uzyskania przychodu

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca zawarł z firmą mającą siedzibę w Kanadzie, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, umowę o dzieło, na mocy której dokonuje tłumaczenia treści dialogów gry komputerowej z języka angielskiego na język polski. W umowie (sporządzonej w języku angielskim) zastrzeżono przeniesienie praw autorskich tłumaczonego teksu na zleceniodawcę. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 4 500 USD płatnych w trzech transzach, odpowiadających trzem etapom tłumaczenia.

Przelewu pierwszej transzy zleceniodawca dokonał 27 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał przy tym, że nie dokonuje jedynie prostego tłumaczenia dialogów. Musi bowiem dostosować je także do obu płci kontrolowanej przez gracza postaci. Stąd wnioskodawca uważa, że jego praca ma niepowtarzalny i indywidualny charakter oraz stanowi utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Od otrzymanej transzy wynagrodzenia wnioskodawca opłacił samodzielnie zaliczkę na podatek dochodowy, przy czym do obliczeń zastosował 20% koszty uzyskania przychodu.
Zadał pytanie, czy może w rachunku podatkowym uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 9 ust. 2 ww. ustawy wynika, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

fot. cienpies - Fotolia.com

Tłumaczenie tekstu z 50% kosztami uzyskania przychodu?

W przypadku, gdy tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język polski, na potrzeby gry komputerowej, faktycznie jest pracą twórczą, niepowtarzalną, o indywidualnym charakterze jak też spełnia przesłanki utworu określonego w prawie autorskim, podatnik może zastosować do uzyskanego z tego tytułu wynagrodzenia 50% koszty uzyskania przychodu.


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 2 i 7 tego przepisu:
• działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
• kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (pkt 7).

Stosownie do art. 13 pkt 8 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z kolei w myśl postanowień art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: