eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › W ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza się bilety lotnicze

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza się bilety lotnicze

2015-07-06 11:01

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza się bilety lotnicze

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza się bilety lotnicze © hikrcn - Fotolia.com

Osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu koszty transportu samolotem słowackiego pogotowia lotniczego, a tym samym zmniejszyć podatek dochodowy. Wydatek taki mieści się bowiem w katalogu odliczeń ulgi rehabilitacyjnej - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25.06.2015 r. nr IBPBII/1/4511-224/15/MZ.

Przeczytaj także: Łazienka na poddaszu z ulgą rehabilitacyjną

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca doznał urazu czaszkowo-mózgowego przebywając w Gruzji w lutym 2014 r., w wyniku czego znalazł się w szpitalu w X, gdzie wykonano operację ratującą mu życie. Doznał on jednak m.in. niedowładu czterokończynowego. 13 marca 2014 r. wnioskodawca został przetransportowany na własny koszt (udokumentowany fakturą z 17 marca 2014 r.) samolotem słowackiego pogotowia lotniczego z X do szpitala w Y w Polsce, gdzie kontynuowano jego leczenie oraz rehabilitację czterokończynową.

Po ustabilizowaniu stanu zdrowia, wnioskodawca został przewieziony 31 marca 2014 r. do prywatnego ośrodka V., gdzie przeszedł dalszą rehabilitację (przebywał tam do końca sierpnia 2014 r.). Obecnie przebywa on w placówce medycznej w Y na oddziale paliatywnym, gdzie prywatnie leczy odleżyny oraz rehabilituje się.

Wnioskodawca został zaliczony od osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane 21 sierpnia 2014 r. przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Y. Wskazano w nim, że niepełnosprawność istnieje od 2 lutego 2014 r., a ustalony stopień niepełnosprawności datowany jest od 7 lipca 2014 r. Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę. Zadał pytanie, czy w zeznaniu podatkowym PIT-36 może odliczyć koszty transportu samolotem słowackiego pogotowia lotniczego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

fot. hikrcn - Fotolia.com

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza się bilety lotnicze

Osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu koszty transportu samolotem słowackiego pogotowia lotniczego, a tym samym zmniejszyć podatek dochodowy. Wydatek taki mieści się bowiem w katalogu odliczeń ulgi rehabilitacyjnej.


W myśl art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 powołanej ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty (…).

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b ustawy).

W myśl natomiast art. 26 ust. 13a ustawy wydatki na cele określone w ust. 1 (a więc również na cele rehabilitacyjne) podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 13 ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a. osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
b. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a).

Z powyższego wynika, że podstawowym warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z ww. przepisami jest posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek, m.in. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Co do zasady więc, odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że stopień niepełnosprawności lub istnienie niepełnosprawności datowane są wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności może odliczyć wydatki poniesione od dnia wskazanego w orzeczeniu jako data ustalenia stopnia niepełnosprawności lub data istnienia niepełnosprawności. (…)

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym PIT-36 odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszty transportu samolotem słowackiego pogotowia lotniczego, dokonanego 13 marca 2014 r. z X do Y. Wskazany wydatek został wymieniony w katalogu wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, mieści się bowiem w dyspozycji przepisu art. 26 ust. 7a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej poprzez odliczenie od dochodu poniesionego wydatku, gdyż w momencie odliczenia posiada stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego jasno wynika, że w okresie poniesienia wydatku niepełnosprawność istniała (niepełnosprawność istnieje bowiem od 2 lutego 2014 r.). A zatem wydatek na przetransportowanie Wnioskodawcy za pomocą słowackiego pogotowia lotniczego do szpitala w Y, z uwagi na fakt, że wydatek ten został poniesiony po dacie zaistnienia niepełnosprawności, może zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Powyższy wydatek podlega odliczeniu tylko w roku podatkowym, w którym został poniesiony. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: