eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Pełna amortyzacja maszyn rolniczych używanych w gospodarstwie

Pełna amortyzacja maszyn rolniczych używanych w gospodarstwie

2015-10-06 13:33

Pełna amortyzacja maszyn rolniczych używanych w gospodarstwie

Traktor © normankrauss - Fotolia.com

Maszyny rolnicze używane w prowadzonej działalności gospodarczej oraz gospodarstwie rolnym spełniają definicję środków trwałych firmy. Dlatego też mogą zostać do nich zaliczone oraz amortyzowane, a naliczone odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości zaliczone do kosztów uzyskania przychodu - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10.09.2015 r. nr IPTPB1/4511-337/15-4/MM.

Przeczytaj także: Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania innej firmie

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną (na potrzeby podatku dochodowego prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów). Na potrzeby tej działalności wnioskodawca zakupił agregat uprawowy, ciągnik rolniczy, siewnik zbożowy oraz samochód osobowy, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i są amortyzowane, a odpisy amortyzacyjne liczone metodą liniową zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Obok działalności gospodarczej wnioskodawca prowadzi także gospodarstwo rolne, któremu również służą wskazane wyżej maszyny rolnicze i środki transportu. Z uwagi na mieszany sposób wykorzystywania środków trwałych, tj. działalności gospodarczej oraz gospodarstwa rolnego (przychody z którego nie są objęte podatkiem dochodowym) wnioskodawca zadał pytanie, czy postępuje prawidłowo zaliczając całość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej firmy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:
• musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
• nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
• musi być należycie udokumentowany.

fot. normankrauss - Fotolia.com

Traktor

Maszyny rolnicze używane w prowadzonej działalności gospodarczej oraz gospodarstwie rolnym spełniają definicję środków trwałych firmy. Dlatego też mogą zostać do nich zaliczone oraz amortyzowane, a naliczone odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej należy brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się do osiągnięcia przychodu a także racjonalność, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności. Oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wymienionych w ustawie, mogą być kosztami uzyskania przychodów, jeżeli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy.

Ustawodawca posługując się zwrotem „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” przypisuje temu określeniu cechę świadomego, zamierzonego, przemyślanego i logicznego działania podatnika podporządkowanego osiągnięciu przychodów, a nie odwołuje się do skutku będącego następstwem określonego działania. Wykładnia językowa użytego przez ustawodawcę określenia „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod tym jednakże warunkiem, że wykaże, że poniósł określony wydatek, który ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy wykonywaną umową, a jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, bądź też ma służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Przepisy prawa nie ograniczają możliwości zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej składników majątku uznanych za środki trwałe, które będą wykorzystywane zarówno na potrzeby tej działalności, jak i na inne cele, niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: