eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiWskaźniki i stawki podatkowe › Działy specjalne produkcji rolnej: normy szacunkowe 2016

Działy specjalne produkcji rolnej: normy szacunkowe 2016

2016-01-01 00:01

Podatkiem dochodowym nie jest opodatkowana działalność rolnicza (która podlega pod podatek rolny). Wyjątkiem są tutaj jednak działy specjalne produkcji rolnej, a więc ściśle określone obszary działalności rolniczej, które ustawodawca zdecydował się podatkiem dochodowym opodatkować. Te mogą być opodatkowane od faktycznie zarobionych pieniędzy (a więc dochodu) bądź w sposób zryczałtowany. Stawki ryczałtowe na rok 2015 znajdują się poniżej.

Przeczytaj także: PIT-6 z działów specjalnych produkcji rolnej w styczniu 2016 r.

Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w tabeli, z tym że w przypadku:
  • upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian,
  • upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy,
  • wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu,
  • zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych,
  • hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b)-h) załącznika nr 2 - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych,
  • hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w poniższej tabeli, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Jeżeli natomiast w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się, przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1717)
Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 11 72
  b) pozostałe 1 m2 4 36
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 68
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 8 73
  b) pozostałe 1 m2 5 36
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 03
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
  a) kurczęta 1 sztuka   15
  b) gęsi 1 sztuka 1 31
  c) kaczki 1 sztuka   35
  d) indyki 1 sztuka   85
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
  a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 33
  b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 79
  c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 83
  d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 43
  e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 14 60
  f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 45
7 Wylęgarnie drobiu:      
  a) kurczęta 1 sztuka   01
  b) gęsi 1 sztuka   08
  c) kaczki 1 sztuka   02
  d) indyki 1 sztuka   08
8 Zwierzęta futerkowe:      
  a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 46 22
  b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 20 32
  c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 15 73
  d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 02
  e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 54
  f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 54
9 Zwierzęta laboratoryjne:      
  a) szczury białe 1 sztuka   14
  b) myszy białe 1 sztuka   02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   34
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 35
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 201 13
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 167 59
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 83 81
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
  a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 335 17
  b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 70 41
  c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 36 84
  d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 41 91
  e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 16 76
  f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 72
  g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 05
  h) konie rzeźne 1 sztuka 502 80
  i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 402 24
  j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 51
  k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 45 27
  l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 16 76Zobacz także:
Działy specjalne produkcji rolnej: normy szacunkowe 2015
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2014
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2013
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2012
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2011
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2010
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2009
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2008

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: