eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż sadzonek jako działalność rolnicza - poza podatkiem PIT?

Sprzedaż sadzonek jako działalność rolnicza - poza podatkiem PIT?

2020-09-24 13:08

Sprzedaż sadzonek jako działalność rolnicza - poza podatkiem PIT?

Sadzonki roślin ozdobnych bez PIT © Alexander Raths - Fotolia.com

Przychody uzyskane ze sprzedaży sadzonek ciętych roślin ozdobnych lub tych już ukorzenionych, uprawianych w doniczkach na parapetach w mieszkaniu, stanowią przychody z działalności rolniczej i w efekcie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.09.2020 r. nr 0115-KDWT.4011.83.2020.1.DS.

Przeczytaj także: Działalność rolnicza i gospodarcza w podatku dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni mieszka w mieszkaniu, w którym jako pasjonatka i kolekcjonerka uprawia rośliny ozdobne w doniczkach, na parapetach. Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe rosnące rośliny trzeba przycinać. Powstające po tej operacji sadzonki cięte lub już ukorzenione są sprzedawane znajomym. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy taka sprzedaż wymaga otwarcia działalności gospodarczej i rozliczania podatku dochodowego z tego tytułu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.), przepisów ww. ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Definicję działalności rolniczej dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z nim, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1. miesiąc – w przypadku roślin,
2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
- licząc od dnia nabycia.

Ustawodawca precyzyjnie określił, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą. Wyliczenie dokonane w powyższej regulacji ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej – podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 3-4 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ww. ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”. Ilekroć natomiast w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zatem, uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rozpatrywanej sprawie zauważyć należy, że uprawy roślin ozdobnych w doniczkach na parapetach w mieszkaniu nie występują w ww. tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Podkreślić należy, że uzyskanie sadzonek poprzez ich odcięcie od rośliny i ewentualne ukorzenienie nie stanowi przetworzenia. Zatem sadzonki roślin ozdobnych, które Wnioskodawczyni zamierza sprzedawać (powstałe w wyniku przycięcia rośliny lub dodatkowo także ukorzenienia danej sadzonki) będą produktami roślinnymi z własnych upraw, sprzedawanymi w stanie nieprzetworzonym (naturalnym).

Jednocześnie zauważa się, że warunkiem uznania za działalność rolniczą uprawy roślin, o których mowa we wniosku, jest wypełnienie warunku minimalnego okresu przechowywania zakupionych roślin, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost. Okresem tym, wskazanym w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest miesiąc.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w sytuacji opisanej we wniosku przychody uzyskane ze sprzedaży sadzonek ciętych roślin ozdobnych lub tych już ukorzenionych, uprawianych w doniczkach na parapetach w mieszkaniu, stanowią przychody z działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. sadzonek wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym.(…)

W odniesieniu natomiast do kwestii „zgłaszania działalności” należy wskazać, iż organ wydający interpretację nie ma uprawnienia do interpretowania przepisów ustaw innych niż przepisy prawa podatkowego, do których zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zalicza się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych, przy czym mianem ustaw podatkowych – w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej określa się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Zagadnienie zaś dotyczące wymogu zgłaszania działalności gospodarczej należy do zakresu ustawy prawo przedsiębiorców, której to przepisy nie stanowią przepisów prawa podatkowego zdefiniowanych w cytowanym powyżej art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym kwestia ta nie była przedmiotem niniejszej interpretacji. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: