eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Działalność rolnicza w podatku dochodowym

Działalność rolnicza w podatku dochodowym

2017-07-13 13:21

Działalność rolnicza w podatku dochodowym

Kiedy podatek dochodowy płaci rolnik? © Monkey Business - Fotolia.com

Zasada powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym mówi, że opodatkowaniu podlega w zasadzie każdy uzyskany (często potencjalnie) przychód, chyba że został on wyłączony spod opodatkowania, zwolniony z podatku bądź zaniechano jego poboru. Spod działania ustawy została wyłączona m.in. działalność rolnicza. Niemniej nie każda czynność przez rolnika wykonana w takim wyłączeniu będzie się znajdować.

Przeczytaj także: Działalność rolnicza i gospodarcza w podatku dochodowym

Wyłączenia przedmiotowe z PIT-u znajdują się w art.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na samym początku tego przepisu wskazano, że ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Działalność rolnicza jest zatem poza opodatkowaniem PIT-em. Jeżeli jednak rolnik w ramach takiej działalności wykonuje czynności, które mieszczą się w ustawowej definicji działów specjalnych produkcji rolnej (a więc pewnego wycinka działalności rolniczej, od której jednak fiskus chce daninę)- podatek od nich musi płacić. Spod dostępnych form opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej do wyboru jest podatek liniowy bądź skala podatkowa, zaś podstawę opodatkowania określa się w sposób ryczałtowy (na podstawie norm szacunkowych działów specjalnych produkcji rolnej określonych przez ustawodawcę) bądź faktycznie uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów.

Czym jest działalność rolnicza?


Ustawodawca wskazuje, że działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
- licząc od dnia nabycia.
Resort finansów w jednym ze swoich wyjaśnień (dostępnym na stronie internetowej ministerstwa w systemie informacji podatkowej) wskazał, że stan nieprzetworzony, o którym mowa wyżej, to taki stan produktu, który nie różni się w sposób istotny od stanu, w jakim produkt ten znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu. A zatem zastosowanie wobec produktu określonych procesów technologicznych, na skutek czego nabrał on nowych cech czy właściwości, wyklucza uznanie produktu za nieprzetworzony.

Przychody z działalności rolniczej


Przychody z działalności rolniczej są wyłączone z podatku. Co przy tym niezwykle ważne, podatku się nie płaci bez względu na to, czy sama produkcja rolnicza odbywa się na gruntach własnych czy cudzych (chociażby wydzierżawionych). Ma to być jednak własna produkcja, czyli wykonywana bezpośrednio przez rolnika.

fot. Monkey Business - Fotolia.com

Kiedy podatek dochodowy płaci rolnik?

Działalność rolnicza wolna od PIT to jedynie produkcja i sprzedaż płodów rolnych (które trzeba mieć u siebie określony czas). Wszelkie inne czynności, czyli chociażby dzierżawa, świadczenie usług około rolniczych czy sprzedaż urobku z posiadanej ziemi wiąże się z rozliczeniem PIT.


Do przychodów z działalności rolniczej nie zalicza się jednak tylko i wyłącznie przychodów ze sprzedaży rolnego „produktu podstawowego”. Przychodom takim towarzyszą bowiem często także inne, mocno z nimi powiązane.
Ministerstwo Finansów w swoim wyjaśnieniu sporządziło przykładowy wykaz przychodów, które są zaliczane do przychodów z działalności rolniczej, a więc wolne od podatku dochodowego. Są to m.in.:
 • odszkodowania za szkody w uprawach rolnych lub środkach trwałych służących działalności rolniczej,
 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • różnice kursowe związane ze spłatą zobowiązań dotyczących działalności rolniczej (np. z tytułu dostaw surowców do produkcji rolnej, pożyczek uzyskanych na działalność rolniczą; należy pamiętać, że niektórzy rolnicy prowadzą księgi rachunkowe),
 • środki produkcji przekazane członkom grupy producentów rolnych; zarówno przychody członków grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych oraz z tytułu nieodpłatnie przekazanych im środków produkcji, służących do wytworzenia produktów rolnych, dla których ta grupa została utworzona, należałoby uznać za stanowiące przychody z działalności rolniczej prowadzonej w ich gospodarstwach rolnych,
 • przychody ze sprzedaży obornika, jako produktu ubocznego prowadzonej działalności rolniczej,
 • przychody z tytułu odsetek za zwłokę od kontrahenta w związku z zapłatą po terminie należności dotyczących działalności rolniczej,
 • przychody z uprawy wierzby energetycznej jak również dopłaty bezpośrednie otrzymane w związku z uprawą wierzby energetycznej,
 • przychody z produkcji sadowniczej,
 • przychody ze sprzedaży wyprodukowanej trawy - trawa rolowana,
 • przychody z dzierżawy gruntów na cele rolnicze,
 • przychody z suszenia warzyw z własnych upraw,
 • przychody ze sprzedaży sprasowanej słomy pochodzącej z własnego gospodarstwa rolnego,
 • przychody z hodowli strusi, chyba że okres ich przetrzymywania jest krótszy, niż zakłada ustawa,
 • przychody z hodowli małpek; do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli małp, bowiem w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona,
 • przychody z hodowli ślimaków afrykańskich,
 • przychody z hodowli karaczanów, o ile w istocie nie są one zaliczane do entomofagów,
 • przychody z hodowli much plujek,
 • przychody z uprawy roślin i hodowli krewetek,
 • przychody z chowu i hodowli zajęcy.

Od czego rolnik zapłaci podatek?


Rolnik jednak o podatku dochodowym nie może zapomnieć. Resort finansów i tutaj wskazał przykładowe wyliczenie przychodów, od których podatek trzeba rozliczyć, mimo że te są z posiadanym gospodarstwem rolnym związane. Generalnie podatek towarzyszy nam przy usługach związanych z rolnictwem czy wyzbywaniem majątku należącego do gospodarstwa:
 • przychody ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego jeżeli sprzedaż ta następuje przed pięcioma laty od ich nabycia, w tym także doraźna sprzedaż środków trwałych gospodarstwa będących nieruchomościami,
 • działalność z zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego,
 • usługi związane z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz inne związane z gospodarką rolniczą,
 • usługi związane z ciągnikami i maszynami rolniczymi oraz urządzeniami dla rolnictwa,
 • odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (tzw. podatek Belki),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze,
 • opieka nad stawem,
 • sprzeda z gliny, piasku, żwiru, które są wydobywane przy budowie zbiorników wodnych osiągane przez rolników. Nie stanowi też przychodu z działalności rolniczej (a więc jest opodatkowany) przychód ze sprzedaży usuniętych z otoczenia stawu drzew i gałęzi,
 • zbycie lub wydzierżawienie prawa do przyznanej indywidualnej kwoty mlecznej,
 • przychód powstały w wyniku przedawnionych zobowiązań pochodzących z działalności rolniczej,
 • czynność przetrzymywania zakupionego ziarna zbóż, jego suszenia i czyszczenia w sytuacji przeznaczenia do działalności o charakterze przetwórczym (np. działalności gorzelniczej),
 • przychód pochodzący ze środków pomocowych realizowanych w ramach wspólnej Polityki Rolnej UE w zakresie określonym przepisami dot. organizacji rynków: owoców i warzyw, chmielu, tytoniu oraz suszu paszowego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: