eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Deklaracja VAT za grudzień/IV kwartał do nowego urzędu skarbowego

Deklaracja VAT za grudzień/IV kwartał do nowego urzędu skarbowego

2016-01-08 10:42

Deklaracja VAT za grudzień/IV kwartał do nowego urzędu skarbowego

Deklaracja VAT © artbeauty - Fotolia.com

Z początkiem 2016 r. zmianie uległy przepisy w zakresie określania właściwości organów podatkowych dla podatku od towarów i usług. Otóż stosowne zapisy regulujące tę kwestię, a znajdujące się do tej pory w ustawie o VAT, w dużej mierze zostały uchylone. Ich miejsce zajęły reguły ogólne określania właściwości organów podatkowych znajdujące się w Ordynacji podatkowej. Resort finansów wyjaśnił, że zmianą tą są objęte już deklaracja za grudzień bądź IV kwartał 2015 r.

Przeczytaj także: Zmiany w VAT a właściwość urzędu skarbowego w 2016 roku

Do tej pory właściwość organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług była uregulowana w art. 3 ustawy o VAT. Reguła ogólna wskazywała tutaj, że właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dopiero, gdy czynności podlegające opodatkowaniu VAT-em były wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustalało się dla:
  • osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania,
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.

Od 2016 r. inaczej


Wskazane regulacje art. 3 ustawy o VAT zostały z dniem 01 stycznia 2016 r. uchylone. Ustawodawca jednocześnie nie wprowadził innych przepisów wyjaśniających tę kwestię. Właśnie dlatego obecnie zasad określania właściwości urzędu skarbowego na potrzeby podatku VAT należy szukać w Ordynacji podatkowej.
Art. 17 §1 Ordynacji podatkowej
Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Ponieważ teraz ustawa o VAT nie stanowi inaczej, przy określaniu właściwości urzędu skarbowego w zakresie tego podatku stosowana jest powyższa reguła ogólna. W związku z tym poczynając od dnia 01 stycznia 2016 r. deklaracje VAT należy składać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania tudzież siedziby podatnika, bez względu na to, gdzie wykonywana jest działalność gospodarcza.

fot. artbeauty - Fotolia.com

Deklaracja VAT

Z początkiem 2016 r. zmianie uległy przepisy w zakresie właściwości organów podatkowych dla podatku od towarów i usług.


Zmiana obejmie w związku z tym podatników, którzy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym, niż właściwy ze względu na adres siedziby czy też miejsce zamieszkania.
Ważne
Zmiana właściwości organu podatkowego następuje tutaj z urzędu. W związku z tym podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.

Przepis przejściowy, zawarty w art. 27 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) mówi, że postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, rozpoczęte i niezakończone do 1 stycznia 2016 r., będą podlegały załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w zakresie VAT do końca 2015 r.

Zgodnie z tym przepisem także zwroty podatku od towarów i usług niedokonane przed dniem wejścia w życie zmian (czyli do końca 2015 r.), pozostają we właściwości naczelników urzędów skarbowych właściwych w zakresie podatku VAT przed dniem wejścia w życie tych zmian (a więc określanych na starych zasadach).

Ustawa nowelizująca nie zawiera natomiast przepisów przejściowych wyjaśniających kwestię, gdzie należy składać deklaracje VAT za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r. (przypomnijmy, że jest to grudzień bądź IV kwartał). Wątpliwości te wyjaśniło Ministerstwo Finansów zamieszczając odpowiedni komunikat na swojej stronie internetowej.
Reosrt wskazał, że od 01 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie

Uzasadniając swoje stanowisko ministerstwo powołało się na art. 18a Ordynacji podatkowej mówiący, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.

W związku z powyższym deklaracje VAT za grudzień bądź IV kwartał 2015 r., jak też informacje podsumowujące (zarówno krajowe jak i unijne) oraz korekty tych dokumentów dotyczące okresów sprzed 1 stycznia 2016 r. należy złożyć już do nowego urzędu skarbowego.

Kaucja gwarancyjna


W powyższym komunikacie Ministerstwo Finansów odniosło się także do podatników, którzy uiścili kaucję gwarancyjną. Czytamy w nim:

„(...) W przypadku kaucji gwarancyjnych złożonych i przyjętych przed 1 lipca 2015 r. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo upoważnienia dla organu skarbowego (o których mowa w art. 105 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o VAT), podatnicy mają obowiązek dostosowania kaucji gwarancyjnych złożonych w tych formach do wymogów określonych w art. 105b ust.3b-3f ustawy o VAT (jeżeli w okresie 1 lipca 2015 r. - 1 stycznia 2016 r. nie dokonali już takiego dostosowania). Podmioty te (którym zmienia się właściwość z dniem 1 stycznia 2016 r.) mają czas na dostosowanie się do nowych wymogów do 1 kwietnia 2016 r., pod rygorem usunięcia następnego dnia roboczego z wykazu (...)”.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: