eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga mieszkaniowa w PIT gdy wynajem części nieruchomości

Ulga mieszkaniowa w PIT gdy wynajem części nieruchomości

2016-03-15 12:00

Ulga mieszkaniowa w PIT gdy wynajem części nieruchomości

PIT © Pio Si - Fotolia.com.jpg

W przypadku wynajmu części powierzchni budynku mieszkalnego osobom obcym, z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym skorzystają jedynie te środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania, które odpowiadają części wydatkowanej na zakup powierzchni domu, która w najem nie zostanie oddana - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26.02.2016 r. nr IPPB4/4511-18/16-2/MS1.

Przeczytaj także: Zakup mieszkania na wynajem nie zwalnia z podatku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W styczniu 2008 r. wnioskodawczyni i jej przyszły mąż otrzymali od swoich rodziców zakupiony przez nich wspólnie lokal mieszkalny. Zainteresowana i jej chłopak otrzymali po 1/2 udziału we własności mieszkania. Ślub wzięli oni w czerwcu 2008 r. Następnie w lutym 2012 r. darowizną mąż przekazał zainteresowanej swój udział we własności mieszkania.

W 2016 r. wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć mieszkanie na sprzedaż i kupić wraz z mężem budynek mieszkalny z możliwością wynajmu części jego pokoi nad morzem. Na chwilę obecną mąż wnioskodawczyni jest właścicielem innego domu, w którym to małżonkowie mieszkają. Sama zainteresowana jest natomiast współwłaścicielem budynku mieszkalnego, który to udział otrzymała w darowiźnie od dziadków w 2000 r.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy przeznaczając pieniądze ze sprzedaży mieszkalna na zakup razem z mężem budynku mieszkalnego z możliwością wynajmu w nim pokoi w okresie letnim i zimowym zwolni je z podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Pio Si - Fotolia.com.jpg

PIT

W przypadku wynajmu części powierzchni budynku mieszkalnego osobom obcym, z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym skorzystają jedynie te środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania, które odpowiadają części wydatkowanej na zakup powierzchni domu, która w najem nie zostanie oddana.


Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, bądź ww. praw, następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wówczas zbycie to stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw podatkiem dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma zatem data ich nabycia. (...)

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Istotą jej jest zatem bezpłatne świadczenie, które darczyńca wykonuje ze swego majątku na rzecz innej osoby. Immanentną cechą tak rozumianej darowizny jest więc brak gospodarczego ekwiwalentu. Umowa prowadzi do przesunięcia określonego dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku osoby obdarowanej. Samo zaś przesunięcie następuje zawsze pod tytułem darmym i podyktowane jest chęcią wzbogacenia obdarowanego.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawczyni przedmiotową nieruchomość nabyła w dwóch datach: 1/2 przedmiotowego lokalu w darowiźnie od rodziców w 2008 roku oraz 1/2 przedmiotowego lokalu darowizną od męża w 2012 roku.

Mając na uwadze treść cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz moment nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości, należy stwierdzić, że odnośnie udziału nabytego w darowiźnie od rodziców upłynął już pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie. Natomiast w odniesieniu do udziału nabytego w darowiźnie od męża w 2012 roku nie upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w wyżej wymienionym artykule ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując oceny skutków prawnych sprzedaży 1/2 części przedmiotowego lokalu nabytej w drodze umowy darowizny w 2012 r., należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: