eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w podatku CIT

Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w podatku CIT

2016-06-20 13:30

Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w podatku CIT

Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w podatku CIT © apops - Fotolia.com

Podmiot, który otrzymał razem z przedsiębiorstwem jej nieruchomości zaliczane do środków trwałych, jest obowiązany do kontynuacji amortyzacji. W chwili sprzedaży takiej nieruchomości podmiot, który otrzymał ją aportem, jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej tej nieruchomości wynikającej z ewidencji pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17.06.2016 r. nr IBPB-1-2/4510-415/16/AP.

Przeczytaj także: Usługi od podmiotów powiązanych w wartości początkowej budynku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W przyszłości spółka otrzyma od innej spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W aporcie tym będą znajdować się m.in. grunt, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami i budowlami.

Na moment aportu powyższe były zaliczone do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki aportującej. W taki sam sposób zostaną one wykazane u wnioskodawcy. W zamian za aport spółka wyemituje na rzecz spółki aportującej udziały, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej przedsiębiorstwa i będzie nie niższa niż wartość rynkowa otrzymanej nieruchomości.

W przyszłości otrzymaną w aporcie nieruchomość spółka może sprzedać. Zadano w związku z tym pytanie, czy w momencie sprzedaży spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki aportującej, pomniejszonych o dokonane od budynków i budowli odpisy amortyzacyjne? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie odpłatnego zbycia Nieruchomości Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki aportującej, pomniejszonych o dokonane od budynków i budowli odpisy amortyzacyjne, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1u w zw. z art. 15 ust. 1s Ustawy CIT.

fot. apops - Fotolia.com

Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w podatku CIT

Podmiot, który otrzymał razem z przedsiębiorstwem jej nieruchomości zaliczane do środków trwałych, jest obowiązany do kontynuacji amortyzacji. W chwili sprzedaży takiej nieruchomości jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej tej nieruchomości wynikającej z ewidencji pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne.


Co do zasady, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 Ustawy CIT.

Należy zauważyć, że powyższy przepis jest przepisem ogólnym. Kolejne przepisy art. 15 Ustawy CIT regulują w sposób szczegółowy zasady ustalania niektórych rodzajów kosztów uzyskania przychodów i stanowią niejako lex specialis wobec ogólnej reguły rozpoznawania kosztów podatkowych.

I tak, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych, które zostały nabyte w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, zasadę rozpoznania kosztów uzyskania przychodów określa art. 15 ust. 1u Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1s Ustawy CIT, w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustala się:
1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Analiza powyższych regulacji pozwala na stwierdzenie, że w przypadku dokonania odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych uprzednio w ramach aportu przedsiębiorstwa i stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne u wnoszącego aport, koszty uzyskania przychodów należy ustalić dla celów podatkowych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1s pkt 1 Ustawy CIT, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

Z powyższego zatem wynika, że przepis art. 15 ust. 1s Ustawy CIT wprowadza zasadę kontynuacji wyceny dla celów podatkowych składników majątku, które stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Podmiot otrzymujący aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustala bowiem wartość podatkową składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w kwocie równej wartości początkowej określonej i przyjętej przez podmiot wnoszący aport w jego ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zatem należy stwierdzić, iż podmiot otrzymujący aport kontynuuje wycenę tych składników majątku w wartości przyjętej przez podmiot wnoszący aport.

Reasumując, w momencie odpłatnego zbycia Nieruchomości Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki aportującej, pomniejszonych o dokonane od budynków i budowli odpisy amortyzacyjne (grunty i prawo użytkowania wieczystego nie podlega amortyzacji), tj. zgodnie z art. 15 ust. 1u w zw. z art. 15 ust. 1s Ustawy CIT. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: