eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Bieg po zdrowie: sala gimnastyczna bez podatku dochodowego

Bieg po zdrowie: sala gimnastyczna bez podatku dochodowego

2016-07-07 13:14

Bieg po zdrowie: sala gimnastyczna bez podatku dochodowego

Sala gimnastyczna © klikk - Fotolia.com

Pracodawca, który swoim pracownikom zapewnił nieodpłatny dostęp do sali gimnastycznej (opłacanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), nie musi z tego tytułu rozpoznawać po ich stronie przychodu, który podlegałby opodatkowaniu - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 01.07.2016 r. nr 1061-IPTPB1.4511.437.2016.1.SJ.

Przeczytaj także: Podatki: lepsza karta przedpłacona niż bon towarowy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę. Dla chętnych, ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych finansuje ona swojej kadrze zajęcia sportowe opłacając koszty najmu sal gimnastycznych. Wnioskodawczyni nie prowadzi przy tym ewidencji pracowników, którzy z sali korzystają. Posiada ona jedynie deklaracje pracowników wyrażających chęć korzystania z udostępnianych obiektów. Deklaracje te były spółce potrzebne na etapie podejmowania decyzji o ponoszeniu kosztów wynajmu sali.

Koszty wynajmu sali są stałe bez względu na liczbę osób z nich korzystających. Spółka zadała pytanie, czy z tego tytułu powinna rozpoznać po stronie pracowników przychód podlegający opodatkowaniu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. klikk - Fotolia.com

Sala gimnastyczna

Pracodawca, który swoim pracownikom zapewnił nieodpłatny dostęp do sali gimnastycznej (opłacanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), nie musi z tego tytułu rozpoznawać po ich stronie przychodu, który podlegałby opodatkowaniu.


W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Ponadto, zgodnie z art. 31 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. (...)

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: