eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Hotel dla oddelegowanego pracownika z podatkiem dochodowym

Hotel dla oddelegowanego pracownika z podatkiem dochodowym

2016-10-12 13:58

Hotel dla oddelegowanego pracownika z podatkiem dochodowym

Pokój hotelowy © Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Spółka świadcząca usługi budowlane, w związku z realizacją zawartych kontraktów oddelegowuje pracowników do pracy poza stałe miejsce jej wykonywania, poza siedzibę pracodawcy, a jednocześnie poza miejsce zamieszkania pracowników. Oddelegowanie odbywa się w oparciu o stosowne aneksy do umów o pracę, czasowo zmieniające miejsce wykonywania pracy. Spółka udostępniając pracownikom na czas oddelegowania, bezpłatnie miejsca noclegowe powzięła wątpliwość czy wartość finansowanych i udostępnianych bezpłatnie pracownikom w czasie oddelegowania noclegów jest przychodem pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art.12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwanej ustawą o PDOF).

Przeczytaj także: Koszty oddelegowania (nocleg) pracownika bez podatku dochodowego

Zgodnie z art 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwanej ustawą o PDOF) , za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepisy ustawy o PDOF nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Na gruncie wykładni językowej za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy te świadczenia, „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, są bezpłatne”(Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003).
Nieodpłatnym świadczeniem jest więc takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. W ten sposób pojęcie nieodpłatnego świadczenia jest definiowanie w orzecznictwie (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 788/10).

fot. Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Pokój hotelowy

Pracownik musi zapłacić podatek od zapewnionego mu podczas oddelegowania noclegu przez pracodawcę.


W kwestii powstania po stronie pracowników przychodu z nieodpłatnych świadczeń zasadnicze znaczenie ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 08.07.2014r., sygn. akt K 7/13, w którym dokonano ustalenia jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie do zakwalifikowania go jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy.

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:
  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Uwzględniając wskazany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, organy podatkowe prezentowały dotychczas dość jednolite stanowisko, zgodnie z którym zapewnienie bezpłatnego noclegu oddelegowanym pracownikom nie generuje po ich stronie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art.12 ust.1 ustawy o PDOF.

Wskazywano, że skorzystanie przez pracowników ze świadczenia w postaci zapewnienia noclegów niewątpliwie następuje za zgodą pracownika, niemniej świadczenie to nie jest spełnione w jego interesie ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosi pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść. Zapewnienie pracownikom noclegów w czasie wykonywania pracy poza siedzibą Spółki leży wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie samych pracowników, którzy – gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków służbowych – nie mieliby powodu do korzystania z ww. świadczeń.

Tytułem przykładu przywołać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13.01.2016r., znak:IPTPB1/4511-709/15-2/RK oraz interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24.05.2016r., znak: ITPB2/4511-337/16/IB.

To korzystne dla podatników stanowisko w ostatnim czasie ulega jednak zmianie.
Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 30.05.2016r., znak: DD3.8222.2.62.2016.IMD i DD3.8222.2.61.2016.IMD oraz w interpretacji indywidualnej z 21.06.2016r., znak:DD3.8222.2.40.2016.OBQ wskazał, że jeżeli pracodawca, mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy - zapewni oddelegowanemu pracownikowi bezpłatny nocleg poprzez wynajęcie hotelu pracowniczego, pokoju hotelowego lub mieszkania to wartość tego świadczenia stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art.12 ust.1 w związku z art.11 ust.1 ustawy o PDOF.

Zdaniem Ministra Finansów świadczenie otrzymane przez pracownika jest związane z wykonywaniem zadań służbowych w miejscu oddelegowania, tj. w nowym miejscu pracy przyjętym i zaakceptowanym przez pracownika. A zatem w sytuacji braku tego świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść przedmiotowy wydatek. Przyjęcie świadczenia oferowanego przez pracodawcę leży w interesie pracownika, gdyż jest równoznaczne z uniknięciem przez niego wydatku na zakwaterowanie, jaki musiałby ponieść dla wykonania obowiązków służbowych zgodnie z postanowieniami umowy o pracę.

Minister Finansów wskazał też, że na podstawie art.21 ust.1 pkt 19 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500zł. Zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Przywołane najnowsze stanowisko Ministra Finansów niewątplwie wskazuje na ryzyko podatkowe w przypadku nieuznania wartość finansowanych i udostępnianych bezpłatnie pracownikom w czasie oddelegowania noclegów, jako przychodu ze stosunku pracy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: