eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zapewnienie pracownikowi noclegu obciążone podatkiem dochodowym

Zapewnienie pracownikowi noclegu obciążone podatkiem dochodowym

2016-06-22 13:22

Zapewnienie pracownikowi noclegu obciążone podatkiem dochodowym

Zapewnienie pracownikowi noclegu obciążone podatkiem © Radu Razvan - Fotolia.com

Pracodawca, który zapewnia swoim pracownikom bezpłatne zakwaterowanie, powinien je doliczyć do przychodów tych pracowników, jeżeli jego wartość przekracza 500 zł w skali miesiąca. Przychód ten jest opodatkowany w taki sposób, jak wypłacane wynagrodzenie. Przychodu takiego nie będzie jedynie wówczas, gdy korzystanie z noclegu wynika ze specyfiki wykonywanej pracy. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17.06.2016 r. nr IBPB-2-2/4511-339/16/JG.

Przeczytaj także: Koszty oddelegowania (nocleg) pracownika bez podatku dochodowego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie prostych prac fizycznych, jak chociażby układanie towarów na półkach sklepowych czy pakowania towarów. W tym celu zatrudnia pracowników - obywateli Ukrainy, w oparciu o umowę o pracę.

Wnioskodawca realizuje zlecenia na terenie całego kraju. Z uwagi na specyfikę branży jego pracownicy mają wpisane w umowach o pracę, jako miejsce pracy siedzibę zainteresowanego oraz lokalizacje poszczególnych zakładów na obszarze kraju, w których wykonują obowiązki służbowe. Powyższe skutkuje tym, że wykonywana przez nich praca w różnych częściach kraju nie jest traktowana jako podróż służbowa.

Gdy obowiązki pracownicze wykonywane są poza miejscem siedziby wnioskodawcy oraz poza miejscem zamieszkania pracowników i jest to uzasadnione interesem wnioskodawcy, finansuje on pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w wykonywanie prac, noclegi na czas trwania tych prac. Noclegi są zapewniane w wynajmowanych mieszkaniach lub domach. Pracownicy korzystają z nich wyłącznie na czas wykonywania zadania w danej miejscowości, zazwyczaj przez czas nieprzekraczający jednego tygodnia.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy finansowane przez niego noclegi stanowią przychód dla pracowników, który należy opodatkować? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...)Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 oraz art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy – źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W świetle art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku pieniędzy i wartości pieniężnych przychód powstaje w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, natomiast w przypadku świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń w momencie ich otrzymania. Powyższe oznacza, że świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia – w przeciwieństwie do pieniędzy i wartości pieniężnych – są traktowane, jako przychód wyłącznie pod warunkiem, że są „otrzymane”, co ma wskazywać na bezwzględnie wymagany realny charakter tego rodzaju świadczenia. W odniesieniu do pieniędzy (wartości pieniężnych) owo skonkretyzowanie i przypisanie ich jako przychodu będącego podstawą opodatkowania, jest możliwe bez elementu realnego, tj. wydania sumy podatnikowi. Wystarczy, że określona kwota pojawi się na liście płac i będzie do dyspozycji pracownika.

Jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy, wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców (art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W pozostałych przypadkach wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2a–2c dotyczącego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w art. 12 ust. 2 lub 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Rozumienie tego pojęcia zostało jednak wypracowane w orzecznictwie.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: