eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Prywatny samochód osobowy pracownika w firmie

Prywatny samochód osobowy pracownika w firmie

2016-12-30 13:39

Prywatny samochód osobowy pracownika w firmie

Prywatny samochód pracownika w firmie © StockPhotoPro - Fotolia.com

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) oraz w jazdach lokalnych. Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają wydatki odpowiednio w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu oraz w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego (art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT).

Przeczytaj także: Zwrot kosztów podróży a przychód pracownika

Powyższe ograniczenie dotyczy sytuacji, w której podatnicy (pracodawcy) w ramach swojej działalności gospodarczej wykorzystują samochody osobowe należące do ich pracowników i ponoszą z tego tytułu określone wydatki.

Przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT, rozumie się stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność silnika (art. 16 ust. 4 ustawy o CIT). Przebieg pojazdu powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca.
Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów (art. 16 ust. 5 ustawy o CIT). Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego nie mogą być wyższe niż:
  • 0,5214 zł, jeśli pojemność skokowa silnika nie przekracza 900 cm3,
  • 0,8358 zł, jeśli pojemność skokowa silnika przekracza 900 cm3.

fot. StockPhotoPro - Fotolia.com

Prywatny samochód pracownika w firmie

Kilometrówką czy ryczałtem za jazdy lokalne objęte są wszelkie wydatki związane z używaniem samochodu do celów służbowych (w tym także eksploatacyjne), a nie tylko wynagrodzenie za przejazdy.


Mając na uwadze treść powyższych przepisów, w szczególności alternatywę rozłączną wprowadzoną do art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. b) ustawy o CIT, należy stwierdzić, że ustawodawca ustanowił dwie odrębne metody obliczania wielkości wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu zwrotu kosztów używania przez nich samochodów prywatnych dla celów służbowych:
  • miesięcznego ryczałtu pieniężnego - stanowiącego iloczyn ww. stawki za 1 km przebiegu pojazdu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów, ustalonego przez pracodawcę, z uwzględnieniem liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie przekraczającego wartości wskazanych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (w przypadku jazd lokalnych), albo
  • na podstawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów (tzw. kilometrówki) - stanowiącej iloczyn liczby faktycznie przejechanych kilometrów, wynikającej z prawidłowo prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu i stawki za 1 km przebiegu pojazdu, określonej dla samochodów osobowych, uwzględniającej odpowiednio pojemność silnika, nie przekraczającej wartości wynikających z odrębnych przepisów wydanych przez właściwego ministra (zarówno w przypadku jazd lokalnych, jak i zamiejscowych).

Na gruncie powyższych przepisów wątpliwości podatników budzi jednak kwestia, jakie wydatki obejmuje użyty w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT termin „wydatki z tytułu używania”, a w szczególności, czy odnosi się on wyłącznie do zwrotu pracownikowi kosztów za jazdy (kilometrówka), czy również do kosztów eksploatacyjnych związanych z pojazdem.

Ponieważ ustawodawca nie definiuje tego pojęcia, warto odwołać się do słownika języka polskiego, w którym przez „wydatek” rozumie się „sumę, która ma być wydana” lub „sumę wydaną na coś”, natomiast „używać” oznacza „stosować coś, użytkować, posługiwać się czymś, robić z czegoś użytek” (zob. Słownik Współczesnego Języka Polskiego pod. red. B. Dunaja, Warszawa 1996, s. 1200 i 1262). Są to zatem wszelkie sumy wydane w związku z posługiwaniem się rzeczą, korzystaniem z rzeczy.
Przenosząc tę definicję na grunt regulacji ustawy o CIT, przyjąć należy, iż „wydatki z tytułu używania” obejmują wszelkie wydatki niezbędne do wykorzystania samochodu dla potrzeb podatnika - podmiotu gospodarczego, takie jak: zakup paliwa, ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia OC i AC, kosztów drobnych napraw i części zamiennych, przeglądów technicznych, opłat parkingowych oraz za przejazd autostradą, pod warunkiem ich zgodnego z przepisami udokumentowania (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22.06.2011 r., znak IPTPB3/423-40/11-3/KJ).

Ustawodawca pojęciem "używania samochodów" objął zatem wszelkie wydatki związane z odbywaniem podróży tym środkiem transportu, a nie tylko wskazywane koszty bezpośrednio związane z użytkowaniem pojazdu (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18.08.2014 r., znak ILPB3/423-244/14-2/PR, oraz wyrok WSA w Gliwicach z 24.01.2012 r., sygn. akt akt I SA/Gl 289/12). Koszty używania pojazdu są bowiem pojęciem znacznie szerszym niż eksploatacja pojazdu.

Wobec powyższego, należy przyjąć, iż limitacją wynikającą z art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT powinien zostać objęty zarówno zwrot kosztów za jazdy (kilometrówka), jak i koszty eksploatacyjne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: