eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ponoszenie za pracownika opłat za parking nie jest kosztem firmy

Ponoszenie za pracownika opłat za parking nie jest kosztem firmy

2017-08-30 13:23

Ponoszenie za pracownika opłat za parking nie jest kosztem firmy

Pracodawca nie musi zapewnić pracownikowi miejsca parkingowego © majorosl66 - Fotolia.com

Podatnik (spółka kapitałowa), w związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych przed własną siedzibą wyraził zgodę na pokrycie kosztów parkingu dla 2 nowo przyjętych pracowników Spółki. Miejsca parkingowe zlokalizowane są na parkingu sąsiedniej Spółki. Świadczenia otrzymane przez pracowników będą zaliczone do ich przychodu ze stosunku pracy. W świetle powyższego Podatnik ma wątpliwości czy ponoszone za pracowników koszty miejsc parkingowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przeczytaj także: Hala sportowa czy karnet na basen dla pracowników bez podatku

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z finansowaniem pracownikom miejsc parkingowych należy analizować w kontekście przesłanek ich potrącalności w koszty uzyskania przychodów uregulowanych w art. 15 ustawy o PDOP.
W tym zakresie kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Tym samym aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się, w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości, do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.
Kosztami uzyskania przychodów będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Co do zasady, tzw. koszty pracownicze (wynagrodzenia, ich pochodne oraz różnego rodzaju świadczenia na rzecz pracowników) uznawane są za koszty podatkowe. Wydatek poniesiony na rzecz pracownika musi jednak spełniać przesłanki wymienione w art. 15 ustawy o PDOP.

fot. majorosl66 - Fotolia.com

Pracodawca nie musi zapewnić pracownikowi miejsca parkingowego

To pracownik musi sobie zorganizować transport do miejsca pracy jak i ewentualne miejsce parkingowe dla swojego samochodu. Gdy z obowiązku tego wyręczy go pracodawca, to pomimo uznania ponoszonych opłat za przychód pracownika, te nie trafią do kosztów podatkowych.


W świetle powyższego nie każde świadczenie na rzecz pracownika, które stanowi dla niego przychód, może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, a jednocześnie wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.
Ponoszone przez Spółkę wydatki na pokrycie kosztów parkowania prywatnych samochodów pracowników nie zostały wymienione w przepisach ustawy o PDOP jako wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów. Z tego faktu nie można jednak wywodzić, że Spółka będzie mogła uwzględnić ten wydatek w rachunku podatkowym.
Warunkiem zaliczenia wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów jest bowiem wykazanie istnienia związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

W analizowanym stanie faktycznym Spółka opłaca koszty parkowania prywatnych samochodów konkretnym pracownikom. Powstaje zatem wątpliwość, czy nie jest to świadczenie na ich cele osobiste (odnoszą oni z tego tytułu konkretne, wymierne korzyści majątkowe), a co za tym idzie, cele niemające związku z przychodami Spółki.
Zaznaczyć przy tym należy, że potrzeby osobiste pracownika, to takie potrzeby, do których zaspokojenia pracodawca nie jest zobowiązany przepisami prawa, więc przekraczające zakres obowiązków pracodawcy.

Pracodawca ma też prawo - co wymaga podkreślenia - przyjęcia na siebie innych obowiązków wobec pracowników muszą one jednak wynikać z aktów wewnątrzzakładowych lub w umów o pracę.
Wydatki dotyczące świadczeń wykraczających poza obowiązki nałożone przepisami prawa pracy mogą być uznane za koszty podatkowe pracodawcy (po spełnieniu warunków określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP), wyłącznie gdy nie dotyczą zaspokojenia potrzeb indywidualnych lub osobistych pracowników, a ich poniesienie nie ma na celu zwolnienia pracowników z określonych wydatków życia codziennego.

W analizowanym stanie faktycznym Podatnik ponosząc opłaty za parkowanie prywatnych samochodów zaspokaja w pierwszym rzędzie potrzeby prywatne pracownika, gdyż pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi miejsc parkingowych. Co więcej ponosząc dobrowolnie opłaty za parkowanie prywatnych samochodów wybranych pracowników, Spółka zwalnia pracownika z osobistych wydatków, które musiałby ewentualnie ponieść decydując się na dojazd prywatnym samochodem do miejsca pracy. Są to zatem wydatki ponoszone na osobiste cele pracowników nie wykazujące związku z przychodami pracodawcy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: