eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Faktoring: prowizja i odsetki faktora w kosztach podatkowych

Faktoring: prowizja i odsetki faktora w kosztach podatkowych

2017-08-31 13:46

Faktoring: prowizja i odsetki faktora w kosztach podatkowych

Umowa faktoringu w podatku dochodowym © Andrey Popov - Fotolia.com

Skorzystanie z faktoringu pozwala na szybkie pozyskanie gotówki na okres, gdy kontrahenci mają jeszcze czas do zapłaty. Rozwiązanie to nie jest jednak darmowe. Faktor - wypłacający gotówkę, chce mieć bowiem z tego tytułu określone korzyści - oczywiście finansowe.

Przeczytaj także: Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

Rodzajów faktoringu jest kilka. W każdym przypadku jednakże chodzi o nic innego jak o pewnego rodzaju pożyczenie pieniędzy na procent.
Faktoring jest wykupem przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności).
Źródło:

Za taką usługę faktor oczywiście chce mieć zapłacone. Na jego wynagrodzenie składa się z reguły prowizja i odsetki. Wynagrodzenie to stanowi dla korzystającego z usług faktora koszt uzyskania przychodu. Powstaje jednak pytanie, w którym momencie koszt taki należy rozpoznać? Czy stosować tutaj regulacje odnoszące się do zaliczania w koszty odsetek od kredytów, pożyczek i opóźnień w płatnościach (a więc kasowo)?
Niewątpliwie zawieranie umów faktoringowych umożliwia szybsze odzyskiwanie własnych wierzytelności, co pozytywnie wpływa na płynność finansową firmy, a w efekcie niweluje ryzyko utraty źródła przychodów. Dlatego też wydatki z tytułu prowizji czy odsetek uiszczanych w związku z umową faktoringu można zaliczać do kosztów podatkowych.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Umowa faktoringu w podatku dochodowym

Na wynagrodzenie faktora składa się prowizja i odsetki. Usługa taka, mimo że zbliżona do pożyczki czy kredytu, jest rozliczana na innych zasadach. Zarówno koszty i przychody rozpoznaje się tutaj tak jak dla świadczenia/nabycia usług, a nie zawarcia umowy kredytu czy pożyczki.


W którym momencie koszt rozpoznać? W przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe wynagrodzenie faktora należy zaliczyć do tzw. kosztów pośrednich (trudno bowiem powiązać je z konkretnym przychodem firmy). Koszt taki rozpoznaje się co do zasady w dacie jego poniesienia (czyli ujęcia w księgach rachunkowych. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną koszt co do zasady należy rozpoznać w dacie dowodu go dokumentującego (np. faktury).

Dzień zapłaty nie jest ważny?


Przepisy podatkowe wskazują jednakże, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Czy aby zatem tej regulacji nie należy tutaj stosować?
Zwróć uwagę
Wskazana wyżej regulacja mówi o odsetkach od zobowiązań. Odsetki faktoringowe nie powstają natomiast z tytułu istnienia zobowiązania faktoranta wobec faktora. Są one elementem kalkulacji wynagrodzenia za świadczoną usługę.Dlatego właśnie nie można ich rozliczać na zasadzie kasowej - i to zarówno po stronie faktora jako jego przychodu jak i faktorana jako jego kosztu.

Stąd wydatki związane z faktoringiem są rozliczane tak, jak inne koszty pośrednie. Potrąca się je zatem w dacie ujęcia kosztu w księgach, a w przypadku podatników prowadzących PKPiR - w dacie faktury dokumentującej usługę.

W tej kwestii wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-712/15/AW. Wprawdzie interpretacja tyczyła się daty powstania przychodu u faktora, niemniej organ podatkowy doszedł tutaj do bardzo istotnych wniosków co do tego, które regulacje określające moment powstania przychodu należy stosować.
W interpretacji czytamy: „(...) wszystkie opłaty, prowizje, odsetki faktoringowe należne Bankowi z tytułu świadczonych przez niego usług faktoringu będą stanowiły przychody należne w rozumieniu art. 12 ust. 3 updop. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przychody te nie wystąpiłyby, gdyby Bank nie prowadził działalności faktoringowej. Wynikają one bezpośrednio z zawieranych z klientami umów faktoringowych i są z nimi połączone nierozerwalnym związkiem przyczynowo-skutkowym. Gdyby nie został nawiązany stosunek prawny pomiędzy Bankiem a faktorantami, nie doszłoby do nabycia wierzytelności przez Bank, następnie do uzyskania przez niego przychodów pochodzących ze spłaty wierzytelności od dłużnika, a także do otrzymania od faktoranta opisanych odsetek, opłat i prowizji. Ponadto, w stosunku do wynagrodzenia należnego z tytułu usług faktoringowych świadczonych przez Bank, które mają charakter ciągły zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3c updop. Natomiast, do wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (prowizji) zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a updop, czyli prowizje tego typu stanowić będą przychód podatkowy Banku z chwilą wykonania usługi nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.(...)”

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • śmieszny wstęp

    mmalerr / 2018-02-09 23:27:12

    Komentarz edytowany 1 raz (ostatnio 2018-02-09 23:27:42)

    Ten wstęp trochę jakby ludzie spodziewali się że ktoś im da pieniądze za fakturę za uścisk dłoni prezesa... odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: