eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Utworzenie księgi wieczystej dla mieszkania nie jest jego nabyciem

Utworzenie księgi wieczystej dla mieszkania nie jest jego nabyciem

2017-10-26 12:38

Utworzenie księgi wieczystej dla mieszkania nie jest jego nabyciem

Określenie daty nabycia mieszkania © wikaka - Fotolia.com

Wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego i założenie dla niego księgi wieczystej nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem. Nie wpływa ono zatem na datę nabycia istotną przy liczeniu pięcioletniego okresu w PIT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.10.2017 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.267.2017.1.AG.

Przeczytaj także: Prawo do ulgi mieszkaniowej przysługuje nawet wtedy, gdy za nową nieruchomość zapłacono przed sprzedażą starej

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W styczniu 2013 r. wnioskodawczyni sprzedała swój udział w mieszkaniu, które zostało utworzone z części wspólnych wszystkich właścicieli budynku na podstawie zawartej w 2009 r. ugody. Wówczas to dla mieszkania została utworzona odrębna księga wieczysta. Wcześniej mieszkanie było częścią wspólną całego budynku (kamienicy), do której prawo własności zainteresowana nabyła aktem notarialnym z 7 stycznia 1974 r. Lokal mieszkalny powstał z niezmienionej substancji budynku – kamienicy, nie został przebudowany ani rozbudowany od momentu wyodrębnienia. Udział wnioskodawczyni w wyodrębnionym lokalu odpowiadał udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy sprzedaż udziału w mieszkaniu skutkuje dla niej koniecznością zapłaty podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. wikaka - Fotolia.com

Określenie daty nabycia mieszkania

Sprzedaż mieszkania, czy udziału w mieszkaniu, przed pięcioma laty od jego nabycia, jest opodatkowana PIT-em. Stąd bardzo ważne jest tutaj prawidłowe określenie daty jego nabycia. Tym nie jest utworzenie odrębnej księgi wieczystej dla mieszkania wchodzącego wcześniej w skład większego budynku.


Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w ww. przepisie.

Zatem dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości istotne jest ustalenie daty jej nabycia.(...)

Zasady dotyczące odrębnej własności lokali mieszkalnych uregulowane zostały w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy – stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy – jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (art. 3 ust. 2 tej ustawy).

Stosownie do art. 3 ust. 3 tej ustawy, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

W przedstawionym stanie faktycznym, wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego nie było zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w wyniku wyodrębnienia kolejnego lokalu z części wspólnych budynku Wnioskodawczyni stała się jego współwłaścicielką w udziale jaki przysługiwał Jej w nieruchomości wspólnej.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego została dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawczyni nabyła udział w nieruchomości wspólnej, z której wyodrębniono lokal, sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: