eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiWskaźniki i stawki podatkowe › Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2019

Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2019

2019-01-01 00:01

W 2019 roku skala podatkowa pozostała na tym samym poziomie co w latach ubiegłych. Bez zmian pozostała także kwota wolna od podatku. Zmniejszeniu ulegają natomiast wartości określone w walutach obcych po przeliczeniu na złote polskie.

Przeczytaj także: Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2018

Skala podatkowa - czyli zasady i stawki podatku stosowane do większości przychodów, które uzyskują podatnicy, po raz kolejny pozostała na niezmienionym poziomie. W dalszym ciągu stawki podatku będą wynosić 18% i 32%, zaś próg przejścia na wyższy podatek to 85,5 tys. zł.

Bez zmian pozostaje także, w stosunku do roku ubiegłego, kwota wolna od podatku, wynosząca 8 tys. zł. Do tak wysokiej kwoty wolnej mają jednakże prawo jedynie ci, którzy nie zarobią więcej, niż jej wartość. Dla większej części społeczeństwa (o dochodach pomiędzy 13tys. zł a 85,5 tys. zł) kwota wolna wynosi nadal ok. 3 tys. zł., a zarabiający rocznie ponad 127 tys. zł są jej pozbawieni.

Nie ma zmian w zakresie wyboru dostępnych form opodatkowania. Dochody z firmy nadal można opodatkować skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową. Przychody z prywatnego najmu mogą natomiast być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5% (z tym że tutaj dla przychodów powyżej 100.000 zł stawka podatku rośnie do 12,5%). W pozostałym zakresie fakultatywnych metod opodatkowania w zasadzie nie ma (poza niektórymi dochodami osiąganymi przez nierezydentów).

Ustawodawca wskazał także inne limity. Są to m.in.: ważne dla pracujących na etacie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (pozostające na niezmienionym, niskim poziomie od wielu lat), ważne dla przedsiębiorców w zakresie zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, opodatkowania ryczałtem. Najważniejsze zostały opisane poniżej.

Skala podatkowa na 2019 rok

ponad do podatek wynosi
-
85 528
18%
85 528   15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Roczna kwota zmniejszająca podatek:

  • 1 440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł
  • 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł
  • 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł
  • gdy podstawa opodatkowania przekracza 127 000 zł, kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje.


Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2019 r. wynosić będzie 19 % od uzyskanego dochodu. Prawo do stosowania tej formy opodatkowania mają podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł).

Ważne limity w 2019 roku

Limit na 2019 r. Limit w euro Kwota w złotych
Wielkość przychodów za rok 2018 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym* 250 000 1 069 875
Wielkość przychodów za rok 2018 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu* 25 000 106 987,50
Kwota przychodów za rok 2018 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych* 2 000 000 8 559 000
Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych* 1 200 000 5 135 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych* 50 000 214 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej fabrycznie nowych środków trwałych środków trwałych* - 100 000
Limit wartości początkowej składnika majątku, którego nie trzeba uznawać za środek trwały/ wartość niematerialną i prawną bądź amortyzować w czasie - 10 000

* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2018 r. (1 euro = 4,2795 zł)


Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2019 roku

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111 zł 25 gr
Rocznie 1 335 zł
Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 2 002 zł 05 gr
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie 1 668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Nie może przekroczyć rocznie 2 502 zł 56 gr
50% koszty uzyskania przychodu dla twórców i artystów Nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: