eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Więcej czasu na złożenie CIT-a za 2018 rok

Więcej czasu na złożenie CIT-a za 2018 rok

2019-03-21 13:27

Więcej czasu na złożenie CIT-a za 2018 rok

Ułatwienia w składaniu CIT i e-sprawozdań za 2018 rok © ASDF - Fotolia.com

Trzy miesiące od dnia kończącego rok podatkowy – tyle czasu mają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych na złożenie zeznania podatkowego. Jeżeli ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym, CIT za 2018 r. należy złożyć do 1 kwietnia 2019 r. (31 marzec przypada w niedzielę). Od tego roku zeznanie podatkowe może przyjąć wyłącznie wersję elektroniczną.

Przeczytaj także: Podatnicy zwolnieni z CIT mają więcej czasu na rozliczenie roczne

Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku małe jednostki mogły składać CIT-y papierowo (wyjątkiem były jedynie te, których księgowością zajmowały się biura rachunkowe). Rozwiązanie to było dostępne dla tych podatników, którzy pełnili funkcję płatnika dla nie więcej niż 5 podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia) lub nie pełnili tej funkcji w ogóle.

Masowo korzystały z niego małe organizacje, jak Ochotnicze Straże Pożarne czy różnego rodzaju stowarzyszenia bądź zrzeszenia.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się jednak przepisy – przechodząc w tym zakresie wyłącznie na formę elektroniczną.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy (z pewnymi wyjątkami) obowiązani są składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Ust. 1c tej regulacji dodaje, że zeznanie to składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Niestety w odróżnieniu od PIT, CIT-a nie można uwiarygodnić swoimi danymi i kwotą przychodu z roku ubiegłego. Nie można też e-CITa podpisać e-PUAPem. W efekcie wymagany jest tutaj podpis kwalifikowany.

fot. ASDF - Fotolia.com

Ułatwienia w składaniu CIT i e-sprawozdań za 2018 rok

Podatnicy CIT, którzy uzyskują wyłącznie dochody zwolnione od podatku, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego. To odpowiedź resortu finansów na zgłaszane problemy w składaniu tych formularzy elektronicznie z uwagi na brak podpisu kwalifikowanego. Nadto resort ten udostępnił aplikację do tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych.


A podpis taki dla małych podmiotów, dysponujących często budżetem zaledwie kilku tysięcy złotych lub niższym, jest sporym bądź wręcz niemożliwym do udźwignięcia wydatkiem.

Ów problem został zasygnalizowany resortowi finansów. Ten w komunikacie opublikowanym dnia 18 marca 2019 r. na stronie internetowej www.podatki.gov.pl (zakładka CIT / wyjaśnienia) wskazał, że trwają prace nad udogodnieniami w tym zakresie. Jedną z doraźnych propozycji jest wydłużenie terminu na złożenie zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt rozporządzenia wydłuża termin na złożenie CIT-8 do 31 października 2019 r. i obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nieobowiązanych w roku podatkowym, za które ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT. Rozporządzenie ma zostać wydane w ciągu najbliższych dni.

Resort finansów wskazuje nadto na możliwość ustanowienia w tym celu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o ustanowieniu lub o odwołaniu pełnomocnictwa składa się naczelnikowi urzędu skarbowego. Udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej minimalizuje obciążenia finansowe, bowiem czynność ta zwolniona jest z opłaty skarbowej. Niemniej należy tutaj znaleźć chętną osobę, która użyczy swojego podpisu danej organizacji.

E-Sprawozdanie finansowe


Również sprawozdanie finansowe składane w 2019 r. może mieć wyłącznie formę elektroniczną. W odróżnieniu od CIT-a, obok podpisu kwalifikowanego, może ono zostać podpisane za pomocą profilu zaufanego (ePUAP).
art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

W wielu przypadkach takie sprawozdanie musi być sporządzone w strukturze logicznej narzuconej przez fiskusa. Obowiązek ten obejmuje:
  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Należy zatem posiadać program, który wygeneruje takie sprawozdanie w odpowiednim formacie (Struktury e-sprawozdań dostępne są na stronie ). I tutaj w połowie marca „z pomocą” przyszedł resort finansów. Mianowicie obecnie osoby prawne (działające poza sektorem finansowym; wcześniej funkcjonowanie aplikacji było dużo bardziej ograniczone) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą udostępnionej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Aplikację można pobrać ze strony ministerialnej: . Rozwiązanie to jest przewidziane przede wszystkim dla małych podmiotów, które nie posiadają programów księgowych generujących automatycznie takie sprawozdania.

Aby wysłać sprawozdanie przygotowane w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, należy wygenerowany i podpisany plik xml pobrać na swój komputer i wysłać w odpowiednie miejsce (czy to do KRS czy urzędu skarbowego).
Warto wiedzieć: sprawozdanie finansowe jednostki niewpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS np. stowarzyszenia, fundacji, związku zawodowego, ochotniczej straży pożarnej, koła gospodyń wiejskich, klubu sportowego.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego - wybór formatu pliku pozostawiony został jednostce, a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP) przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.

Po podpisaniu sprawozdanie takie należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie przedmiotowego obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: