eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przekształcenie i sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

Przekształcenie i sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

2019-06-25 12:03

Przekształcenie i sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

Sprzedaż mieszkania własnościowego: koszty uzyskania przychodu © eskay lim - Fotolia.com

Warunkiem przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności jest pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na ten lokal. Zapłacone przez podatnika koszty związane z przekształceniem lokalu w odrębną własność stanowią zatem koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży takiej nieruchomości – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.06.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.180.2019.1.JG.

Przeczytaj także: Koszty i przychody ze sprzedaży nieruchomości należy sumować

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W 2003 r. wnioskodawczyni przejęła po zmarłych rodzicach spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (stając się członkiem spółdzielni).
W dniu 12.11.2012 r. dokonała ona ostatecznej spłaty zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z tytułu zaciągniętego przez spółdzielnię w 1989 r. kredytu mieszkaniowego, przypadającego na ten lokal. W dniu 25.11.2016 r. mieszkanie zostało przekształcone ze spółdzielczego lokatorskiego prawa na własnościowe poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na członka spółdzielni. Warunkiem przekształcenia było pokrycie całkowitego zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami za ten lokal oraz spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu wg ostatecznego rozliczenia.

Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie dnia 09.02.2018 r. Zainteresowana posiada ze spółdzielni zaświadczenia, że:
• dnia 12.11.2012 r. dokonała spłaty odsetek przejściowo wykupionych przez budżet Państwa w kwocie 3.850,25 zł,
• dnia 19.08.2016 r. dokonała spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu wg ostatecznego rozliczenia w kwocie 3.396,34 zł
• w okresie 06.02.2003 – 12.11.2012 w comiesięcznych opłatach za użytkowanie lokalu dokonała spłaty zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami w wysokości 21.063,60 zł

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy powyższe wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. eskay lim - Fotolia.com

Sprzedaż mieszkania własnościowego: koszty uzyskania przychodu

Kosztami nabycia – uwzględnianymi w rachunku podatkowym przy liczeniu podatku od sprzedaży nieruchomości, są wydatki, które zbywca musiał ponieść, aby nabyć zbywaną nieruchomość. Przy przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności będą to koszty związane z takim przekształceniem.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie i w związku z tym stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W myśl art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 22 ust. 6f).

Pojęcie kosztów nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy zatem tych wydatków, które zbywca musiał ponieść aby nabyć zbywaną przez siebie nieruchomość lub prawo. Tylko w taki sposób wolno pomniejszyć przychód z odpłatnego zbycia – odejmując tym samym wydatki poniesione uprzednio na nabycie zbywanej nieruchomości lub prawa.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 845, z późn. zm.) na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;
2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Zatem warunkiem przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności jest pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na ten lokal.
W konsekwencji, zapłacone przez Wnioskodawczynię koszty związane z przekształceniem lokalu mieszkalnego w odrębną własność stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: