eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Cele mieszkaniowe a koszty podatkowe przy sprzedaży nieruchomości

Cele mieszkaniowe a koszty podatkowe przy sprzedaży nieruchomości

2016-04-12 13:33

Cele mieszkaniowe a koszty podatkowe przy sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż domu © Sondem - Fotolia.com

Licząc dochód ze sprzedaży części nieruchomości, podatnik powinien uwzględnić odpowiadające tej części koszty uzyskania przychodu. Nie przeszkadza temu fakt, iż koszty te wcześniej zostały uznane za cele mieszkaniowe, dzięki którym skorzystano ze zwolnienia z podatku przy sprzedaży innej nieruchomości. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 07.04.2016 r. nr IBPB-2-2/4511-91/16/JG.

Przeczytaj także: Podatek dochodowy: darowizna i sprzedaż nieruchomości wśród małżonków

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W 2014 r. wnioskodawca otrzymał w dom w darowiźnie od rodziców, który sprzedał w tym samym roku za kwotę 420 000 zł. Przychód ze sprzedaży przeznaczył na własne cele mieszkaniowe (co zostało zadeklarowane w PIT-39). Za wskazane pieniądze wnioskodawca kupił działkę gruntu za kwotę 200 000 zł i wybudował dom za kwotę 220 000 zł. Powyższe potwierdzają akt notarialny zakupu gruntu oraz faktury.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedając powyższą nieruchomość (a mówiąc dokładniej jej połowę) za połowę poniesionych kosztów (a więc 210 000 zł) zapłaci z tego tytułu podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

fot. Sondem - Fotolia.com

Sprzedaż domu

Licząc dochód ze sprzedaży części nieruchomości, podatnik powinien uwzględnić odpowiadające tej części koszty uzyskania przychodu. Nie przeszkadza temu fakt, iż koszty te wcześniej zostały uznane za cele mieszkaniowe, dzięki którym skorzystano ze zwolnienia z podatku przy sprzedaży innej nieruchomości.


Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. (...)

Skoro sprzedaży udziału w nieruchomości Wnioskodawca zamierza dokonać przed upływem terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to sprzedaż po stronie Wnioskodawcy wywoła określone konsekwencje podatkowe w postaci powstania obowiązku podatkowego.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

W rozpatrywanej sprawie wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia pomniejszenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży 50% udziału w nieruchomości stanowiącej działkę, na której wybudowano dom o połowę poniesionych kosztów związanych z jej „pozyskaniem”, tj. o kwotę 210.000 zł.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: