eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przeliczanie waluty obcej w imporcie usług: jaki kurs waluty?

Przeliczanie waluty obcej w imporcie usług: jaki kurs waluty?

2020-05-20 13:14

Przeliczanie waluty obcej w imporcie usług: jaki kurs waluty?

Jak przeliczyć fakturę dokumentująca import usług? © apops - Fotolia.com

Przy imporcie usług, faktury otrzymywane przez polskich podatników z tytułu nabycia zagranicznej usługi zasadniczo są wystawiane w walucie obcej, właściwej dla państwa usługodawcy. Z tego tytułu, polski podatnik powinien prawidłowo przeliczyć walutę obcą na polską, bowiem błędne przeliczenie waluty może nawet skutkować zaległością podatkową.

Przeczytaj także: Import/eksport usług w podatku VAT od wynajmu pracowników

Import usług ma miejsce, kiedy polski przedsiębiorca nabywa usługi od podmiotu spoza Polski, jeżeli miejsce opodatkowania (miejsce świadczenia) danej usługi znajduje się w Polsce.
Warto pamiętać, że zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą o VAT”), miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast, jeżeli polski przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, nabywa usługę (mającą miejsce opodatkowania w Polsce) od zagranicznego podmiotu będącego podatnikiem, który dodatkowo nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, to w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 – polski przedsiębiorca jest podatnikiem VAT z tytułu importu usługi.

Zasady przeliczania waluty obcej na polską zostały ustanowione w przepisie art. 31a ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje, że w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Alternatywnie, podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Wówczas, waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

fot. apops - Fotolia.com

Jak przeliczyć fakturę dokumentująca import usług?

Nabywając usługi od podmiotów zagranicznych, co do zasady VAT od nich musi rozliczyć polski przedsiębiorca. Powyższe stanowią dla niego import usług. Na ogół wartość takich transakcji jest podawana w walutach obcych, które trzeba przeliczyć po odpowiednim kursie na złotówki.


Co do zasady, moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług ustala się z chwilą wykonania usługi. Wobec tego, kurs przeliczeniowy waluty obcej w przypadku importu usług powinien zazwyczaj przypadać na dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania usługi. Inne zasady dotyczą jednak opłacania zaliczek przy imporcie usługi, o czym poniżej.

Warto zauważyć, że dla przeliczania kursu walut przy imporcie usług, kiedy kontrahent wystawia fakturę zaliczkową, nie powinno się stosować przepisu art. 31a ust. 2 zdanie ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (lub Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Jak wynika z przepisu, przy zaliczkach, przedpłatach itp., kurs przeliczeniowy ustala się na dzień roboczy sprzed dnia wystawienia faktury. Z tym, że przy imporcie usług fakturę wystawia kontrahent, który wszak nie jest podatnikiem w rozumieniu polskiej ustawy o VAT. Bowiem, podatnikiem jest, jak wskazano powyżej, polski przedsiębiorca dokonujący importu usług. W tym kontekście, zwrot "gdy podatnik wystawia fakturę" powinno odnosić się do podatnika jako podmiotu podlegającego obowiązkowi podatkowemu z tytułu konkretnej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, z którą wiąże się obowiązek wystawienia faktury. Mówiąc wprost, faktura wystawiona przez usługodawcę zagranicznego, nie jest fakturą od podatnika posiadającego ten status z tytułu importu usług, przez co art. 31a ust. 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania do przeliczenia waluty z faktury zaliczkowej.

W związku z powyższym, polski przedsiębiorca przy przeliczaniu kursu z faktury zaliczkowej powinien jako kurs przeliczenia waluty obcej na złote przyjąć kurs określony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą zapłaty zaliczki. Natomiast, jeżeli polski podatnik otrzyma fakturę przed wykonaniem usługi, ale zaliczki lub zapłaty nie uiści do wykonania usługi, wówczas kurs przeliczeniowy ustala się również zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT. Tak więc, według kursu średniego danej waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, którym będzie wówczas dzień wykonania usługi.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: