eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Interpretacja podatkowa - jak ją uzyskać i jak stosować?

Interpretacja podatkowa - jak ją uzyskać i jak stosować?

2020-07-23 10:19

Interpretacja podatkowa - jak ją uzyskać i jak stosować?

Interpretacja podatkowa czyli ochrona podatnika © Alexander Lupin - Fotolia.com

Jeżeli posiadasz wątpliwości odnośnie stosowania prawa podatkowego, możesz wystąpić do Organu o wydanie interpretacji podatkowej, która pomoże Ci zastosować przepisy prawa podatkowego w Twojej konkretnej sytuacji.

Przeczytaj także: Zmiany w Ordynacji podatkowej: zasady wydawania interpretacji

1. Co to jest interpretacja podatkowa?


Interpretacja podatkowa jest oficjalną interpretacją organu skarbowego (KAS) przedstawionego przez Wnioskodawcę problemu prawa podatkowego.

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje interpretacji podatkowych wydawanych przez Organy. Są to:
 • interpretację indywidualną;
 • interpretację ogólną.

Interpretacje do 1 marca 2017 r. mogły być wydawane przez 5 uprawnianych do tego ustawowo organów skarbowych. Byli to dyrektorzy izb skarbowych zlokalizowanych w:
 • Warszawie;
 • Poznaniu;
 • Katowicach;
 • Bydgoszczy i
 • Łodzi.

Po zmianach w prawie oraz wejściu w życie Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej uprawniony jest tylko dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Dyrektor KIS otrzymał powyższe kompetencje jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Indywidualna interpretacja podatkowa


Przedstawia odpowiedź organu na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawcy. W swoim wniosku podatnik zadaje pytanie oraz przedstawia swoje stanowisko w zakresie rozumienia i stosowania przepisów prawa podatkowego w jego sytuacji, a organ podatkowy w terminie do 3 miesięcy stwierdza, czy stanowisko zaprezentowane we wniosku jest prawidłowe, czy też nie.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może zostać złożony przez każdy podmiot prawa, zarówno przez osobę fizyczną (prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczą) tak osobę prawną (spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna) a także przez jednostkę organizacyjną będąca lub mogąca stać się podatnikiem (fundacja, stowarzyszenie), jeżeli posiadają oni wątpliwości związane z prawem podatkowym.

Składający wniosek nie jest zobowiązany do posiadania miejsca zamieszkania bądź siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek może zostać sporządzony przez jedną bądź kilka osób zainteresowanych rozstrzygnięciem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego, pod warunkiem że wniosek dotyczy ich wspólnej sytuacji bądź także posiadających tożsamy stan faktyczny.
Od 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

fot. Alexander Lupin - Fotolia.com

Interpretacja podatkowa czyli ochrona podatnika

Wątpliwości co do stosowania prawa podatkowego wyjaśnia fiskus w wydawanych interpretacjach indywidualnych oraz ogólnych. Interpretacje takie na ogół wydawane są na wniosek zainteresowanego, chociaż nie zawsze (interpretacje ogólne mogą zostać wydane z urzędu). Zastosowanie się do otrzymanej interpretacji daje określoną ochronę prawną, ale tylko jej adresatowi.


Ogólne interpretacje podatkowe


Ogólne interpretacje podatkowe i przedstawiają ogólną interpretacje zastosowania konkretnych przepisów częstego problemu związanego z prawem podatkowym. Ich celem jest jednolite stosowania prawa podatkowego. Mają charakter ogólny i powoływać się na nie mogą wszyscy inkasenci oraz płatnicy podatku. Interpretacja ogólna może zostać wydana na wniosek podatnika który przedstawi problem dotyczący także innych podatników i kontrowersyjne stanowiska organów, podatników oraz doktryny. Interpretacja zostaje także wydawana także z inicjatywy Ministra Finansów (do 2012 r. interpretacje ogólne nie były wydawane na wniosek, jedynie z inicjatywy Ministra).

2. Funkcje interpretacji podatkowych


Interpretacje podatkowe powinny spełniać dwie funkcje:
 • informacyjną – wskazują który przepis ma zastosowanie w przedstawionej we wniosku sytuacji, oraz dlaczego;
 • gwarancyjną – dają gwarancje, braku konsekwencji podatkowych działania podjętego lub w granicach (przy zastosowaniu) na podstawie wydanej interpretacji (pamiętajmy jednakże, że powołać się można tylko na interpretacje ogólną bądź interpretacje indywidualną wydaną w naszej konkretnej sprawie dotyczącej konkretnego problemu przedstawionego we wniosku).

3. Dlaczego warto wystąpić o interpretacje podatkową


Wystąpienie przez Przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji i uzyskanie jej w interesującej go sprawie umożliwia przedsiębiorcy właściwe zastosowanie przepisów prawa podatkowego, zgodne z interpretacją stosowaną przez organy podatkowe.

Dodatkowo najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

4. Co powinieneś wiedzieć o interpretacjach podatkowych


Ogólne interpretacje podatkowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie mają mocy wiążącej. Oznacza to, że urzędnicy powinni, jednakże nie mają obowiązku stosować argumentacji przyjętej w interpretacji. Zasada ta odnosi się do interpretacji wydanych na wniosek jak i interpretacji ogólnych, których celem jest wskazanie wykładni dla ujednolicenia prawa stosowanego przez organy podatkowe.

Warto wiedzieć także, iż interpretacje podatkowe (interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne) podlegają zmianie, jeżeli Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może także uchylić swoją własną, wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, w przypadku gdy w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu:
 • stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydawaną w takim samym stanie prawnym;
 • uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie o istnieniu interpretacji ogólnej wydanej w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym;
 • zmienić postanowienie o istnieniu interpretacji ogólnej wydanej w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, w przypadku zmiany tej interpretacji ogólnej;
 • uchylić postanowienie o istnieniu interpretacji ogólnej, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o interpretację indywidualną.

5. Gdzie złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?


Jak wspomnieliśmy powyżej, wnioski składane są do właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

6. Jak powinien wyglądać wniosek o wydanie interpretacji?


Wzór wniosku o wydanie interpretacji podatkowej został określony przez Ministerstwo i umieszczony do pobrania na witrynie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Na powyższej stronie znajdziesz też wszelki niezbędne informacje jak wniosek uzupełnić.

Jeżeli jednakże opisany przez Ciebie stan faktyczny okaże się w opinii organu niewystarczający, zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków.

Jeżeli braki nie zostaną przez Ciebie w terminie 7 dni, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Wniosek nie będzie także rozpatrywany przez Organ, jeżeli pomimo wezwania przez Organ nie zostanie dokonana opłata od (opłata jest dokonywana od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, a w przypadku kilku wnioskodawców jest mnożona przez ich ilość).

Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od złożenia wniosku na nr właściwy Organu.

Wraz z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej powinieneś także złożyć oświadczenie (które umieszcza się we wniosku), iż zawarte przez Ciebie elementy opisanego stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Składane przez Ciebie oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Jeżeli złożone oświadczenie jest niezgodne z prawda wydana na jego podstawie interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych, a Wnioskodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

7. W jaki sposób można złożyć wniosek?


Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej można wystąpić:
 • podczas wizyty w urzędzie;
 • listownie;
 • elektronicznie;

Interpretacje za pomocą formularza online, można złożyć jedynie w zakresie poniższych zagadnień:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług (VAT), kas rejestrujących, zwrotu VAT na materiały budowlane (VZM);
 • identyfikacji podatkowej (NIP);
 • podatku akcyzowego;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • podatku od spadków i darowizn;
 • procedur dotyczących e-Deklaracji;
 • zeznań podatkowych osób fizycznych;
 • przepisów celnych;
 • gier hazardowych;
 • Intrastatu.

Wnioski listowne przesyłane na adres Dyrektora KIS oraz składane osobiście wysyłać/składać na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

8. Termin załatwienia sprawy


Organ wydaje interpretacje podatkową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Ważne:
Jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku nie otrzymasz interpretacji sporządzonej przez Organ, to możesz przyjąć, że stanowisko przedstawione przez ciebie we wniosku jest prawidłowe (tzw. interpretacja milcząca).

9. Jak odwołać się od wydanej interpretacji podatkowej?


Wydana przez Organ interpretacja podlega kontroli sądowej. Jeżeli nie zgadzasz się więc z wydaną interpretacją i uważasz że Organ błędnie przedstawił w niej wykładnię lub stosowanie prawa podatkowego, możesz wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), na obszarze którego mieszkasz lub masz siedzibę. Skarga powinna być złożona za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej. Skargę powinieneś złożyć w ciągu 30 dni od doręczenia Ci interpretacji.

Następnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 30 dni może zmienić wydaną interpretację z urzędu, uwzględniając w nowej interpretacji zmieniającej wniesioną przez Ciebie skargę.

Jeśli zamiast interpretacji podatkowej, otrzymasz postanowienie, to możesz wnieść zażalenie do Krajowej Informacji Skarbowej. Zażalenie złóż w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. Jeżeli twoje zażalenie nie zostanie uwzględnione, wówczas możesz wnieść skargę do WSA.

Może zainteresuje Cię także, jak bronić się przed egzekucją ze strony urzędu skarbowego?


Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2020.505 t.j.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900);
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm);
 • Zarządzenie nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do Sądu Administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. Min. Fin z 2012 r. poz. 44);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 nr 5, poz. 46).

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj naszego eksperta https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: