eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy zastosowanie się do interpretacji podatkowej chroni?

Czy zastosowanie się do interpretacji podatkowej chroni?

2017-09-29 13:37

Czy zastosowanie się do interpretacji podatkowej chroni?

Kiedy interpretacja podatkowa zwalnia z zapłaty podatku? © thodonal - Fotolia.com

Gdy nie jesteśmy pewni co do prawidłowości postępowania w konkretnej sprawie, możemy spytać o stanowisko fiskusa co do zasad opodatkowania. Ten wyda nam interpretację. Ta jednak nie nakłada na nas nowych praw ani obowiązków. Nie musimy się wręcz do niej stosować. Jednakże jej uwzględnienie może przynieść określone korzyści podatkowe nawet, gdy w odpowiedzi fiskus się pomylił.

Przeczytaj także: Zmiany w Ordynacji podatkowej: zasady wydawania interpretacji

Interpretację przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretację indywidualną) wydaje, na wniosek zainteresowanego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przedmiotem takiego wniosku może być stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe. Należy pamiętać, że zamieszczony we wniosku opis musi być konkretny i wyczerpujący. Jeżeli będzie zbyt pobieżny - organ poprosi o jego doprecyzowanie. Jeżeli natomiast będzie „mijał się z prawdą”, wydana interpretacja nie będzie chronić zainteresowanego.

Należy przy tym pamiętać, że wydana interpretacja nie kreuje nowych obowiązków wobec wnioskodawcy. Jest jedynie odpowiedzią na postawione we wniosku pytanie, zaś zastosowanie się do niej przynosi wymierne korzyści.
NSA w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 1117/12 wyjaśnił, ze „(...) Samo wydanie interpretacji nie wywołuje żadnych skutków w sferze praw i obowiązków wnioskodawcy. Skutki takie, w postaci ochrony prawnej, wywołuje dopiero zastosowanie się do indywidualnej interpretacji. Wnioskodawca nie jest związany wydaną interpretacją i może do niej się nie zastosować. Nie ogranicza zatem ona jego praw i obowiązków wynikających z Konstytucji. Natomiast na swoje uprawnienia wnioskodawca może powołać się przy okazji sądowej kontroli ewentualnej późniejszej decyzji podatkowej.(...)”

Ochronna funkcja interpretacji


Co nam daje zastosowanie się do wydanej interpretacji? Nie jest to niestety nietykalność. Inny organ podatkowy (aniżeli wydający interpretację) może bowiem np. podczas kontroli i później - wydawania decyzji, jej nie uwzględnić. Mało tego, sam wydający interpretację może się pomylić i ją zmienić. Ponieważ jednak fiskus powinien brać odpowiedzialność za swoje czyny, czyli także udzielone odpowiedzi na to, jak zachować się w konkretnych przypadkach, interpretacja może nas uchronić od wielu negatywnych skutków.

fot. thodonal - Fotolia.com

Kiedy interpretacja podatkowa zwalnia z zapłaty podatku?

Zastosowanie się do interpretacji podatkowej daje prawną ochronę podatnikowi, nawet gdy ta zostanie później uchylona bądź nie zostanie wzięta pod uwagę przez organ wydający decyzję. Ochrona ta jednak jest różna w zależności od tego, w którym momencie się do niej stosujemy. W skrajnych przypadkach wręcz chroni przed zapłatą podatku.


Zakres ochrony interpretacji jest jednak różny - uzależniony od tego, kiedy miały miejsce skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, o które pytaliśmy w interpretacji: przed czy po jej doręczeniu wnioskodawcy.
I tak w pierwszej z opisanych sytuacji (czyli gdy skutki podatkowe mają miejsce jeszcze przed wydaniem interpretacji i postanowiliśmy się jedynie upewnić co do sposobu postępowania) nie będzie wobec nas wszczęte postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a gdy te zostały już wszczęte - zostaną umorzone. Nadto nie będą nam naliczane odsetki za zwłokę. Niestety w przypadku, gdy skutki podatkowe związane ze zdarzenie, które było przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

Co innego, gdy skutki podatkowe związane z danym zdarzeniem miały miejsce już po otrzymaniu interpretacji od fiskusa. W takim przypadku, oprócz powyższych przywilejów - zyskujemy także zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku.

„(...) Stosownie do art. 14k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym w czasie zawierania umowy i realizacji projektu) zastosowanie się do indywidualnej interpretacji przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy. Użyty w tym przepisie zwrot "nie może szkodzić" oznacza brak odpowiedzialności karnej czy brak obowiązku zapłaty odsetek w stosunku do podmiotu stosującego się do wskazań interpretacji indywidulanej (art. 14k § 3 ustawy Ordynacja podatkowa). Ustawodawca zadecydował tym samym, że zasada pewności prawa powinna umożliwić uchylenie się od negatywnych skutków podmiotowi, który stosował się do wskazań wynikających z błędnej interpretacji indywidualnej (por. wyrok tut. Sądu z dnia 30 sierpnia 2016r. sygn. akt IV SA/Gl 75/16).(...)

Uchybienia organów administracji państwowej nie mogą powodować ujemnych następstw dla obywatela, działającego w dobrej wierze (por. wyrok Sądu Najwyższego w sprawie III ARN 46/94 publ. OSNP 1995/5/58 i powołane tam wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt III SA 702/87 i Sądu Najwyższego sygn. akt III ARN 40/92). Powołać się tu można także na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzającego, że nie jest dopuszczalne, by uchybienia w działaniach jednego organu administracji publicznej (w tym wypadku Ministra Finansów) wywoływały negatywne skutki w postępowaniu przed innym organem administracji publicznej (por. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2010r. sygn. akt II GSK 312/09 publ. LEX nr 577318). Podkreślić nadto trzeba, że zasada zaufania obywatela do państwa pozwala mu przypuszczać, iż dokonywane wobec niego czynności przez będący emanacją państwa organ, czy inną jednostkę do tego upoważnioną, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (por. wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Łodzi z dnia 7 marca 2008r. sygn. akt I SA/Ld 46/08 publ. LEX nr 489243 i w Warszawie z dnia 5 października 2004r.sygn. akt SA/3196/03 publ. LEX nr 159925).(...)”
- czytamy w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 08 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl 1119/15.

Warto też dodać, iż zdaniem sądów administracyjnych, gdy organ podatku nie chce uwzględnić interpretacji w rozstrzyganej sprawie, powinien w uzasadnieniu do wydanej decyzji wskazać konkretne powody takiego swojego zachowania (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 października 2016 r., sygn. akt I SA/Ke 500/16)

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: