eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zadatek za sprzedaż mieszkania na własne cele mieszkaniowe

Zadatek za sprzedaż mieszkania na własne cele mieszkaniowe

2021-02-03 12:27

Zadatek za sprzedaż mieszkania na własne cele mieszkaniowe

Zaliczka na zakup mieszkania pochodząca z zadatku ze sprzedaży innego © bzyxx - Fotolia.com

Wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe pieniędzy z zadatku otrzymanego z tytułu sprzedaży mieszkania przed rzeczywistym przeniesieniem własności, nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w PIT.

Przeczytaj także: Budowa domu na cudzym gruncie poza ulgą mieszkaniową

Ulga mieszkaniowa


Poza zwolnieniem z przychodów podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, ustawa o PIT przewiduje również inną możliwość zwolnienia z opodatkowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Przepis ustanawia zatem dwie zasadnicze przesłanki do skorzystania ze zwolnienia:
  • wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe;
  • dokonanie tej czynności przed upływem trzyletniego terminu od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie.

Ustawa określa też, co należy rozumieć przez wydatki na własne cele mieszkaniowe. Będą to wydatki poniesione na m.in.:
  • nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cele określone powyżej,

Przepisy precyzują też, czym jest własny budynek, lokal lub pomieszczenie oraz wskazują jak skorzystać z ulgi przy spłacie kredytu, który był zaciągnięty także na cele inne niż mieszkaniowe.

fot. bzyxx - Fotolia.com

Zaliczka na zakup mieszkania pochodząca z zadatku ze sprzedaży innego

Przepisy ustawy o PIT nie przesądzają o tym, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości musi być wydatkowany w całości na cele mieszkaniowe dopiero po definitywnym przeniesieniu własności na nabywcę. Ważne jest, aby fizycznie pieniądz ze sprzedaży zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe, w tym także te, które otrzymano jeszcze przed sprzedażą w postaci chociażby zadatku.


Problem chronologii


Jednym z problemów jaki pojawił się przy stosowaniu tych przepisów był problem wydatkowania pieniędzy ze zbycia mieszkania przed jego faktycznym zbyciem. Chodzi przede wszystkim o sytuację zadatku, wypłacanego na podstawie umowy przedwstępnej.

Podatnik zwrócił się z takim pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej1. Podatnik nabył mieszkanie (dalej: mieszkanie A) za kwotę 340.000 zł. Połowa kwoty, tj. 170.000 zł została zapłacona w dniu sprzedaży. 140.000 zł z tej kwoty pochodziło z umowy przedwstępnej sprzedaży starego mieszkania (dalej: mieszkanie B), natomiast 30.000 zł z środków własnych. Druga połowa kwoty za mieszkanie A zapłacona została miesiąc później r. Cała kwota (170.000 zł) pochodziła ze sprzedaży mieszkania B. Dzień wcześniej wnioskodawca sprzedał mieszkanie B za 310.000 zł i tego dnia wnioskodawca otrzymał brakujące 170.000 zł tytułem zapłaty za stare mieszkanie B. Mieszkanie B wnioskodawca sprzedał łącznie za 310.000 zł i cała ta kwota została przeznaczona na zakup mieszkania A, co potwierdzają zapisy w akcie notarialnym.

Organ stwierdził, że opisana sytuacja nie spełnia wymogów ustawowych skorzystania z ulgi mieszkaniowej, gdyż kwota uzyskana z zadatku nie jest przychodem z odpłatnego zbycia, ponieważ w momencie jego otrzymania do takiego zbycia jeszcze nie doszło. Co więcej, jej wydatkowanie na zakup nowego mieszkania przed terminem ostatecznej sprzedaży nie mieści się w terminie, w którym można skorzystać z ulgi, gdyż termin ten należy zgodnie z przepisem liczyć począwszy od odpłatnego zbycia. Wydanie pieniędzy przed dniem odpłatnego zbycia wyklucza możliwość spełnienia tej przesłanki.
Na skutek wniesienia skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił interpretację, co utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny2 rozpatrując skargę kasacyjną. Sądy podkreśliły, że przepisy ustawy o PIT nie przesądzają, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości musi być wydatkowany w całości po definitywnym przeniesieniu własności na nabywcę. Poza sporem pozostaje, że strony umowy sprzedaży mogą postanowić, że część ceny zakupu zostanie przekazana sprzedającemu wcześniej w formie zadatku, który następnie zostanie zaliczony na poczet ceny zakupu przy zawarciu umowy ostatecznej. Zadatek taki, wypłacony na podstawie umowy przedwstępnej, nie funkcjonuje w próżni prawnej, ale jest ściśle związany z umową sprzedaży, której dotyczy.

Środki te przeznaczone są na ściśle określony cel, związane są ze ściśle określoną transakcją, a ostateczny ich los (po dopełnieniu umowy przyrzeczonej), jest już definitywnie przesądzony w chwili zawarcia umowy przedwstępnej – stają się częścią ceny sprzedaży. Z wykładni językowej art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy nie wynika, by dla skorzystania ze zwolnienia musiała zaistnieć chronologia zdarzeń (najpierw odpłatne zbycie, a następnie poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe). Podstaw ku temu nie daje użyty w przepisie zwrot „począwszy od dnia odpłatnego zbycia”, który należy uznać za element normy wyznaczającej termin wydatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Termin ten, jak z przepisu wyraźnie wynika, ma charakter terminu ad quem, który kończy się z upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zatem wydatkowanie w tym terminie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, pod rygorem wygaśnięcia prawa do zwolnienia podatkowego. Z przepisu nie wynika natomiast, by ustawodawca uzależniał je od uprzedniego chronologicznie odpłatnego zbycia nieruchomości.

Powyższy wyrok jest niewątpliwie korzystny dla podatników i hamuje tendencje organów podatkowych do zbyt rygorystycznej wykładni warunków ulgi mieszkaniowej.
  1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13-01-2017, znak 2461-IBPB-2-2.4511.983.2016. 1.MMA
  2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 3933/17

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: