eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zakup mieszkania na cele mieszkaniowe i do firmy a odliczenie VAT

Zakup mieszkania na cele mieszkaniowe i do firmy a odliczenie VAT

2020-08-17 13:00

Zakup mieszkania na cele mieszkaniowe i do firmy a odliczenie VAT

Kupno mieszkania © aytuncoylum - Fotolia

Kupujesz mieszkanie, które z jednej strony zaspokoi Twoje potrzeby mieszkaniowe, a z drugiej będzie służyć prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT? Pamiętaj, że część VAT od takiego zakupu będziesz mógł odliczyć.

Przeczytaj także: Sprzedaż nieruchomości: Oświadczenie o opodatkowaniu VAT w akcie notarialnym

W części, w jakiej zakupione mieszkanie służy działalności gospodarczej, nabywca – przedsiębiorca może odliczyć VAT.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, nabywca może od ich zakupu odliczyć podatek VAT. Podatku tego nie można natomiast odliczyć od zakupów związanych z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku czy też pozostających poza zakresem zainteresowania tego podatku (czyli np. wydatków prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą; por. art. 86 ust. 1 i art. 88 ustawy o VAT).
To zatem związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych (a więc takich, które wiążą się z powstaniem obowiązku podatkowego) jest podstawowym warunkiem odliczenia podatku naliczonego (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie). Związek ten może przy tym być zarówno bezpośredni jak i pośredni. Warto też dodać, że VAT taki odlicza się na bieżąco. Nie trzeba z tym czekać, aż przykładowo nabyte towary czy usługi zostaną odsprzedane (w przypadku związku bezpośredniego) bądź efektywnie wykorzystane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w przypadku związku pośredniego).

Dodatkowe uregulowania w zakresie odliczenia podatku zawarł ustawodawca w stosunku do nieruchomości niesłużących wyłącznie prowadzonej firmie. Zgonie z art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

fot. aytuncoylum - Fotolia

Kupno mieszkania

Zakup mieszkania na cele mieszkaniowe i do firmy pozwala odliczyć część VAT


Ustawodawca nie wskazał tutaj wprost, w jaki sposób takiego wyliczenia dokonać, zostawiając to w gestii podatnika. Ważne, aby przyjęta metoda gwarantowała jak najbardziej zbliżone do rzeczywistego odliczenie podatku związanego (tylko) z działalnością gospodarczą. Stosownego wyliczenia można dokonać np. w oparciu o powierzchnię takiego mieszkania.

Należy przy tym nadmienić, że tak obliczony podatek naliczony (przypadający na prowadzoną działalność gospodarczą) nie zawsze podlega odliczeniu w całości. Jeżeli bowiem podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione, podatek ten może zostać ponownie ograniczony właśnie z uwagi na to, że nieruchomość służy również działalności zwolnionej z VAT. Oczywiście jeżeli nieruchomość będzie służyła jedynie czynnościom zwolnionym z VAT, odliczenie nie będzie przysługiwać w ogóle.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.206.2020.1.JF wyjaśnił:

„(…) W odniesieniu do wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup mieszkania Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać realizowanym w ramach działalności gospodarczej czynnościom opodatkowanym. W związku z tym, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części (działalność gospodarcza, cele osobiste, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy) można przyjąć różne rozwiązania. Warto nadmienić, że zastosowane przez Wnioskodawcę metody czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego, muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia jaka część lokalu mieszkalnego wykorzystywana będzie dla potrzeb innych niż prowadzona działalność (cele osobiste, a z takimi niewątpliwie mamy do czynienia w sytuacji wykorzystywania lokalu dla własnych potrzeb mieszkaniowych), a jaka część związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy.

Zatem Wnioskodawca powinien określić, w jakim stopniu mieszkanie będące przedmiotem nabycia będzie wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, jako podatnika i na podstawie tego udziału dokonać obliczenia części podatku naliczonego od tych wydatków. Należy w tym miejscu przypomnieć – co zostało już wyżej wyjaśnione – że tzw. odliczenie (czyli obniżenie wartości podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów) dotyczy tylko podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług, które służą wyłącznie realizowanym w ramach działalności gospodarczej czynnościom opodatkowanym generującym podatek należny.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, jak również powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca wykorzystuje mieszkanie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu (cele osobiste) w odniesieniu do wydatków ponoszonych w związku z zakupem mieszkania, których przypisanie w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, w celu odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca zgodnie art. 86 ust. 7b, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy, ma obowiązek określić udział procentowy, w jakim przedmiotowe mieszkanie będzie wykorzystywane do działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy. Jednocześnie należy podkreślić, że – jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy – nie będzie wykorzystywał mieszkania do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – zatem podatek naliczony do odliczenia należy obliczyć według ww. udziału procentowego.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. (…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: