eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Fiskus wyjaśnia: wynajem mieszkania dla firmy zawsze z podatkiem VAT

Fiskus wyjaśnia: wynajem mieszkania dla firmy zawsze z podatkiem VAT

2021-10-19 12:04

Fiskus wyjaśnia: wynajem mieszkania dla firmy zawsze z podatkiem VAT

Firma nie wynajmie mieszkania bez VAT? © stokkete - Fotolia.com

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 8 października 2021 r. wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2021, która ostatecznie rozstrzyga zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych podmiotom gospodarczym na cele mieszkaniowe. Część podatników nie będzie zadowolona z tego rozstrzygnięcia.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania jest opodatkowany VAT

Usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym, świadczona przez czynnego podatnika VAT na rzecz podmiotu gospodarczego (za wyjątkiem społecznej agencji najmu), który to wykorzystuje ją na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajem innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT.

Przytoczona interpretacja porządkuje dotychczasowy chaos w sprawie podatku VAT od najmu nieruchomości. Dokładniej chodzi tutaj o art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od tego podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177 i 1243);

Organy podatkowe w wydawanych do tej pory interpretacjach indywidualnych często twierdziły, że zwolnienie to przysługuje również w sytuacji, gdy pomiędzy wynajmującym a ostatecznym najemcą – osobą fizyczną, która zaspokajała w wynajętym lokalu swoje potrzeby mieszkaniowe, występował pośrednik w postaci innej firmy. Taka sytuacja występuje chociażby wówczas gdy właściciel mieszkania (czynny podatnik VAT) wynajmuje je firmie, która kwateruje w niej swoich pracowników.

fot. stokkete - Fotolia.com

Firma nie wynajmie mieszkania bez VAT?

Wynajmujesz firmie mieszkanie, w którym są zakwaterowani jej pracownicy? Fiskus wydał interpretację ogólną w tym zakresie w której stwierdził, że taki najem nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Właściwa jest tutaj stawka 23%.


I o ile kwestia wynajmu mieszkania przedsiębiorcy, który w ramach swojej działalności gospodarczej podnajmuje je osobom trzecim – choćby na cele mieszkaniowe, została już rozstrzygnięta (zarówno sądy administracyjne jak i organy podatkowe na ogół twierdzą w takich przypadkach, że VAT do usługi najmu trzeba doliczyć; por. m.in. interpretacje 13 listopada 2020 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.495.2020.2.JO, z 18 maja 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.225.2020.1.ASY, czy z 26 lipca 2019 r. nr 0112-KDIL2-2.4012.296.2019.2.AKR), tak w przypadku zakwaterowania pracowników powyższe nie jest już tak oczywiste.

Tutaj bowiem najpierw fiskus twierdził, że wynajem mieszkania czy domu firmie, która lokuje w nim swoich pracowników, jest z VAT zwolniony. Potem po rozstrzygnięciu NSA z 8 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 1182/16) pojawiły się interpretacje odmienne (np. interpretacje KIS 7 marca 2019 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.61.2019.1.EA, czy z 29 stycznia 2019 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.61.2019.1.EA). Następnie organy podatkowe ponownie wróciły do swojego wcześniejszego stanowiska uznając, że wynajem mieszkania firmie, która udostępni je w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich pracowników, jest zwolniony z tego podatku (por. interpretacja Dyrektora KIS z 1 sierpnia 2019 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.314.2019.2.KOM, z 15 lipca 2019 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.327.2019.1.IK, czy z 12 lipca 2019 r. nr 0114 KDIP1-1.4012.261.2019.2.KOM).

Zdaniem fiskusa nieistotne w takim przypadku jest to, że to firma a nie jej pracownicy są stroną umowy najmu. Ważny jest tutaj sens wynajmu, a tym jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników w czasie wypełniania przez nich obowiązków służbowych. Stanowisko to fiskus potwierdzał jeszcze w interpretacjach z roku 2021, czego przykładem jest interpretacja Dyrektora KIS z 26 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.460.2021.2.KS.

Idą zmiany


Sprawę ostatecznie postanowił wyjaśnić Minister Finansów wydając interpretację ogólną, w której… ponownie zmienił swoje stanowisko. Powołując się na orzeczenia sądowe (wyroki NSA z dnia 9 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 1012/12 oraz z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1182/16).
W tym ostatnim orzeczeniu czytamy: „(…) Z treści powołanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że zwolniona z opodatkowania jest usługa najmu „wyłącznie na cele mieszkaniowe”. Oznacza to, że z punktu widzenia zastosowania tego zwolnienia istotny jest sposób wykorzystywania nieruchomości przez najemcę (usługobiorcę), a zatem to najemca w wynajmowanym lokalu powinien realizować własne cele mieszkaniowe. Jedynie bowiem w takim przypadku uprawnione będzie stwierdzenie, że wynajmujący (usługobiorca) wynajął nieruchomość „wyłącznie na cele mieszkaniowe”. (...)

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym zwolnienie najmu lokali mieszkalnych ma charakter zwolnienia celowego, ukierunkowanego na ochronę, w aspekcie ekonomicznym, najemców lokali mieszkalnych faktycznie zaspokajających potrzeby mieszkaniowe poprzez tenże najem. Preferencją tą nie są natomiast objęte usługi wynajmu lokali mieszkalnych, których bezpośrednim celem nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najemcy, lecz realizacja przez niego celów gospodarczych, w tym zarobkowych (wyroki: z 3 sierpnia 2013 r. sygn. akt I FSK 1012/12, z 7 kwietnia 2016 r. sygn. akt I FSK 1963/14 oraz z 4 października 2017 r. sygn. akt I FSK 501/16; dostępne na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Skład orzekający w niniejszej sprawie pogląd ten podziela(…)”

Minister Finansów uznał, że argumentacja ta ma zastosowanie również w przypadku wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości dla podmiotu gospodarczego, który wykorzystuje ją w celu udostępnienia (odpłatnie bądź nie) swoim pracownikom do celów mieszkaniowych. Dopiero bowiem na tym etapie (a więc udostępnienia nieruchomości pracownikom) zostaje spełniony warunek wynajmu/dzierżawy nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe. Wyjątkiem jest jedynie wynajem nieruchomości mieszkalnych na rzecz społecznych agencji najmu.
Ostatecznie w interpretacji ogólnej czytamy: „(…) usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący realizacji celu mieszkaniowego nabywcy świadczenia (podmiotu gospodarczego).

Zwolnieniem od podatku jest natomiast objęta usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. (...)".

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: