eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Polski Ład zwiększy wpływy z CIT od zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Polski Ład zwiększy wpływy z CIT od zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

2021-11-30 12:15

Polski Ład zwiększy wpływy z CIT od zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Zagraniczna spółka kontrolowana po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład © Picture-Factory - Fotolia.com

Głęboka zmiana prawa podatkowego zaproponowana przez Polski Ład nie ominęła też przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC). Zmiana poszerza katalog podmiotów, które mogą stanowić CFC i jest elementem działań mających uszczelnić prawo podatkowe i zminimalizować lukę w podatku CIT i PIT.

Przeczytaj także: Polski Ład rozszerza definicję zagranicznej spółki kontrolowanej

Istotą przepisów o CFC jest – mówiąc w skrócie – opodatkowanie w Polsce dochodów osiąganych przez zagraniczne podmioty, które spełniają przesłanki zagranicznej jednostki kontrolowanej. Przy czym przepisy definiują czym jest zarówno zagraniczna jednostka, jak i zagraniczna jednostka kontrolowana. Zmiany wprowadzone Polskim Ładem mogą sprawić, że podatnicy, posiadający udziały w spółkach zagranicznych, którzy do tej pory nie płacili podatku od CFC, od nowego roku mogą zostać objęci takim obowiązkiem.

Ustawa wskazuje kilka sytuacji, w których powstaje CFC. Jedną z nich i zarazem najbardziej typową jest spełnienie łącznie trzech warunków odnoszących się do:
  • posiadania określonej liczby udziałów w jednostce zagranicznej,
  • osiągania przychodów z określonego katalogu tzw. źródeł pasywnych,
  • występowania różnicy w opodatkowaniu tych przychodów w miejscu siedziby zagranicznej jednostki i w Polsce.

W zakresie każdego z tych warunków, w art. 24a ustawy o CIT i art. 30f ustawy o PIT zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian.

fot. Picture-Factory - Fotolia.com

Zagraniczna spółka kontrolowana po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład

Wydaje się, że głównym zadaniem Polskiego Ładu jest zwiększenie wpływów budżetowych. Dzięki niemu fiskus wyciągnie rękę po daninę od szerszego grona firm zagranicznych. Wprowadzane zmiany rozszerzają bowiem katalog zagranicznych spółek kontrolowanych.


Po pierwsze, w definicji zagranicznej jednostki doprecyzowane zostało, że przez zagraniczną jednostkę rozumie się osobę prawną, spółkę kapitałową w organizacji, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej, spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym, podatkową grupę kapitałową, wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej – nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną.
Wprowadzony został zatem przepis, zgodnie z którym do obliczenia posiadanego udziału w spółce będącego warunkiem powstania CFC wlicza się już nie tylko udziały podmiotów powiązanych, ale także innych podmiotów będących polskimi rezydentami. Tymi innym podatnikami są podatnicy, którzy posiadają co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w zarządzaniu jednostką lub 25% prawa do uczestnictwa w zysku spółki (art. 30f ust. 3d ustawy o PIT oraz art. 24a ust. 3s ustawy o CIT). Z kolei limit, którego przekroczenie może konstytuować CFC to 50% udziałów.

Przykład
Udziałowcami węgierskiej spółki X są trzy polskie spółki kapitałowe: A, B, C, które nie są w stosunku do siebie podmiotami powiązanymi. A i B posiada 40% udziałów w X, a C 20% udziałów w X. W obecnym stanie prawnym X nie będzie dla A, B i C jednostką kontrolowaną. W wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, każdy udziałowiec powinien sumować swoje udziały z innym polskim podmiotem, który posiada ich co najmniej 25%. W związku z tym wszystkie trzy spółki: A, B i C, dla celów przepisów o CFC powinny rozpoznać swój udział w X na poziomie 100%, gdyż łączą swoje udziały z pozostałymi udziałowcami. Zatem spełniają one pierwszą przesłankę do zidentyfikowania CFC.


Po drugie, katalog przychodów pasywnych został znacząco rozszerzony. Do obecnych już przychodów z: dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, ze zbycia udziałów (akcji), z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej, z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma, dodane zostały przychody z tytułu:
  • usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
  • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej uwzględnionych w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Wprowadzana zmiana sprawia, że przychody brane pod uwagę przy analizie CFC nie mają już aż tak „pasywnego” charakteru. O ile obecny katalog rzeczywiście określa przychody będące wynikiem głównie inwestowania kapitału, o tyle poszerzenie go o usługi niematerialne sprawia, że objęta może być nim także „aktywna” działalność gospodarcza podatnika. Pamiętać przy tym należy, że warunkiem do zidentyfikowania CFC jest to, by co najmniej 33% przychodów zagranicznej jednostek pochodziła z tego ustawowego katalogu.

Trzecią istotną zmianą jest obniżenie różnicy w opodatkowaniu, która powoduje, że jednostka zagraniczna może być CFC. Zgodnie z nowymi przepisami warunkiem jest, by faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę był niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny z zastosowaniem stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy CIT, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu. W obecnych przepisach wymagana różnica wynosi 50 % podatku.

Wszystkie te zmiany mogą sprawić, że podatnik – mimo braku dokonania istotnych restrukturyzacji lub rodzajów osiąganych przychodów – może stanąć przed obowiązkiem zidentyfikowania zagranicznej jednostki kontrolowanej. A to jeszcze nie wszystko – zmiany obejmują także wprowadzenie kilku nowych kryteriów dla CFC odnoszących się to tzw. „spółek wydmuszek”. Przy czym pamiętać warto, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy konstytuujące ważny wyjątek od opodatkowania CFC. Przepisów tych nie stosuje się bowiem, jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: