eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › PIT a odszkodowanie zawarte w umowie

PIT a odszkodowanie zawarte w umowie

2007-02-12 08:57

Odszkodowanie wypłacone na podstawie zawartej umowy pomiędzy stronami, powstałe w wyniku szkody na nieruchomości spowodowanymi podczas budowy infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi przychód w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu z pozostałymi osiągniętymi w danym roku dochodami według obowiązującej skali podatkowej - taka informacja wynika postanowienia wydanego przez Urząd Skarbowy w Zamościu z dnia 11.01.2007 r. nr PO V/415-31/06.

Przeczytaj także: Odszkodowanie za utracone dochody zwolnione z podatku

Podatnik w zapytaniu skierowanym do organu podatkowego wyjaśnił, iż Telekomunikacja Polska SA przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej wykonała wykopy pod kabel linii telefonicznej przechodzące przez jego nieruchomość. W dniu 31.03.2006 roku podatnik zawarł umowę z Telekomunikacją Polską S. A., w której wyraził zgodę na posadowienie na przedmiotowej nieruchomości urządzeń stanowiących własność TP oraz na nieodpłatny dostęp do tych urządzeń celem ich eksploatacji, konserwacji i napraw. Tytułem szkód wyrządzonych podatnikowi podczas instalacji urządzeń TP wypłaciła podatnikowi odszkodowanie, co zostało zawarte w umowie, łącznie z adnotacją, że ciężar podatkowy oraz jego rozliczenie w związku z otrzymanym odszkodowaniem poniesie właściciel nieruchomości. Na tej podstawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko co do możliwości zwolnienia tego przychodu z podatku dochodowego:

„(…) W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:
  1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,
  3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
  7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód,

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: