eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wynajem lokali przez małżonka

Wynajem lokali przez małżonka

2007-02-13 10:33

Przychody z tytułu najmu lokalu użytkowego (stanowiącego współwłasność ustawową małżonków), gdy umowę najmu podpisał jeden ze współmałżonków, nie podlegają opodatkowaniu u drugiego. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach decyzją z dnia 31.01.2007 roku nr IPB1/449-10/06/I.

Przeczytaj także: Najem nieruchomości: w obrocie VAT również opłaty administracyjne

Pytanie podatnika dotyczyło opodatkowania przychodu z najmu podatkiem od towarów i usług lokalu użytkowego w sytuacji, gdy prowadzi on działalność gospodarczą, lokal użytkowy początkowo służył mu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a jego wynajęcia dokonał współmałżonek (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej). Nadmienił on, że jest to lokal stanowiący współwłasność majątkową i został wycofany z ewidencji środków trwałych przed rozpoczęciem jego wynajmu. Nakłady związane z nabyciem lokalu użytkowego nie zostały rozliczone w ramach podatku od towarów i usług. Do urzędu skarbowego zostało ponadto złożone pismo o woli opodatkowania całości przychodu z najmu przez jednego ze współmałżonków, który dokonał najmu lokalu i nie prowadzi działalności gospodarczej.

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl natomiast art. 15 ust 1 tej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Ust. 2 ww. art. 15 stanowi, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 , poz. 59 ze zm.), istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej jak i umownej jest to, iż każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

 

1 2

następna

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: